Jackhammer Nguyễn kẻ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, trên mạng xã hội có bài viết “Dù không muốn gọi đúng tên, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam rất ranh mãnh” của Jackhammer. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khi cho rằng các đảng viên cộng sản được bóc lột người khác. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động vì:

Một là, lợi ích của Đảng luôn gắn liền với lợi ích của quốc gia, dân tộc và của nhân dân

Trong chiều dài lịch sử Việt Nam, khi Tổ quốc đối mặt với thách thức to lớn, yếu tố quyết định cho thắng lợi cuối cùng chính là sự hội tụ về lợi ích của lực lượng lãnh đạo với lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3/2/1930 đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân, lợi ích của Đảng đã hoà quyện, thống nhất với lợi ích của dân tộc và của nhân dân, trở thành sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở xử lý hài hòa lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc, kiên trì giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã huy động được sức mạnh toàn dân tộc để giành được những thắng lợi vẻ vang trên các chặng đường cách mạng. Với cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới, vai trò uy tín lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố, tăng cường. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và Nhân dân ta đang nỗ lực phấn đấu đã cho thấy rõ: Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Hai là, Đảng có nhiều cơ chế, chính sách một mặt cho Đảng viên làm giàu chính đáng mặt khác có những quy định kiểm soát đảng viên khi làm kinh tế tư nhân

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các tầng lớp nhân dân đều có thể tham gia vào phát triển kinh tế – xã hội ở những lĩnh vực khác nhau, tuỳ theo điều kiện, khả năng của mình, miễn là chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng, Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đảng viên vươn lên làm giàu chính đáng, cho phép đảng viên được làm kinh tế tư nhân, không giới hạn về quy mô nhưng phải gương mẫu, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và quy định cụ thể của Ban Chấp hành Trung ương.  như: Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, về đảng viên làm kinh tế tư nhân, Quy định 102 – QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm….  Qua đó, đã động viên, khích lệ nhiều đảng viên tham gia các hoạt động kinh tế góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế; đem hết nhiệt tâm của mình làm giàu cho bản thân và đất nước, tạo việc làm cho hàng triệu người, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Đồng thời, Đảng, Nhà nước ta cũng xử lý nghiêm đảng viên nói và làm trái với Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, vi phạm pháp luật, lợi ích nhóm, cục bộ, địa phương, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay đã đưa đất nước ta đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo ra “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” chính là minh chứng bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội. Vì vậy, chúng ta cần phải xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn ngang tầm nhiệm vụ cách mạng để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo đối với xã hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.