Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch

Xuyên tạc lý tưởng cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp cách mạng là các vấn đề nổi lên hàng đầu trong hoạt động chống phá do các thế lực thù địch cùng một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí tiến hành. Vì thế, chúng ta cần luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong cuộc đấu tranh với các luận điệu sai trái thù địch để bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta.

 Thời gian qua, trên một số trang mạng phản động, các phần tử cơ hội cấu kết với những thế lực thù địch đã đăng tải nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCS Việt Nam) nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cố tác động tạo ra xung đột trong đời sống xã hội, làm tổn hại mối quan hệ giữa ý Ðảng, lòng dân. Chúng khai thác một số khuyết điểm, yếu kém mà Ðảng ta đã chỉ ra để xuyên tạc bản chất của Ðảng; lợi dụng tình trạng dư luận xã hội bức xúc về tệ nạn tham nhũng, về sự suy thoái của một số cán bộ, đảng viên để quy kết khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội cho Ðảng; lợi dụng việc một số cán bộ cấp cao bị kỷ luật do vi phạm các nguyên tắc của Ðảng để coi đó là mất đoàn kết, thống nhất trong Ðảng; thổi phồng một số hạn chế, bất cập về mô hình tổng thể của tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện, một số bộ phận, lĩnh vực chưa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng. Phải khẳng định về bản chất, luận điệu này là xuyên tạc nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức, sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của ÐCS Việt Nam. Ðây là thủ đoạn rất thâm độc của “diễn biến hòa bình”, cố gắng tập trung chống phá, xuyên tạc làm dư luận nghi ngờ, tác động làm đảng viên thoái hóa, biến chất, từ đó phục vụ âm mưu phá vỡ khối đoàn kết thống nhất trong Ðảng, kích động tinh thần dân chủ theo lối tự do vô chính phủ để từng bước làm mất uy tín, sức mạnh, vai trò lãnh đạo của Ðảng.

Vì vậy, chúng ta cần tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh vạch trần, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc; qua đó trực tiếp khẳng định ÐCS Việt Nam là chính Ðảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Lịch sử gần 100 năm qua đã chứng minh, từ khi ra đời đến nay, ÐCS Việt Nam luôn phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đội tiên phong, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Ðảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Khái niệm đảng cầm quyền với đảng lãnh đạo chính quyền của ÐCS Việt Nam là sự thống nhất biện chứng. Bởi lẽ, sự tồn tại và phát triển của Ðảng là tiền đề, điều kiện cho sự tồn tại, hoạt động của Nhà nước, và Nhà nước là một phương thức hoạt động của Ðảng, là đối tượng lãnh đạo của Ðảng. Khi ÐCS Việt Nam trở thành Ðảng duy nhất cầm quyền thì “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực hiện sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[1].

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013 đã hiến định: ÐCS Việt Nam – Ðội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, các tổ chức của Ðảng và các đảng viên ÐCS Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật… Khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo của Ðảng là phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, là vấn đề có tính nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị – xã hội mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Gần đây, việc ban hành các nghị quyết T.Ư khóa XII, nhất là Nghị quyết T.Ư lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho thấy quyết tâm rất lớn của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; thể hiện tính chiến đấu của Ðảng ta. Kết quả bước đầu thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư khóa XII của Ðảng đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh trong trái tim của hàng triệu cán bộ, đảng viên, xứng đáng với niềm tin, lòng mong muốn của các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình thực hiện chức năng lãnh đạo của mình, ÐCS Việt Nam luôn củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Ðảng, giành được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân. Mọi hoạt động của Ðảng đều vì quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ðảng có được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân hay không, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực cầm quyền của Ðảng. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, ÐCS Việt Nam đã nghiêm túc chấn chỉnh, phê bình những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong việc tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Bởi, hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên của Ðảng phải thật sự “hết lòng vì dân”, mới “được dân hết lòng vì Ðảng”. Có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả. Ðó là bài học có tính quy luật được chắt lọc từ thực tiễn cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng trong việc giành và giữ chính quyền. Vì thế, sự thống nhất giữa ý Ðảng và lòng dân cần và phải được hiện hữu trong đời sống và mọi mặt hoạt động của nhân dân, thông qua hệ thống chính sách của Ðảng và Nhà nước. Hệ thống chính sách của Ðảng và Nhà nước không ngoài mục tiêu nào khác là hướng đến nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức Ðảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương đều phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh.

Khẳng định ÐCS Việt Nam duy nhất cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị là nguyên tắc không thể thay đổi, nhưng cũng cần nhận thức rằng, bên cạnh những mặt cơ bản, tích cực của một đảng duy nhất cầm quyền, nếu không tỉnh táo sẽ dễ nảy sinh một số hạn chế, nhất là nguy cơ suy thoái quyền lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý nguy cơ sai lầm về đường lối, sự suy thoái về đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên sau khi giành được chính quyền. Người yêu cầu cần phải chiến thắng ba thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu; nếu không sẽ làm đổ vỡ cả sự nghiệp của một đảng cầm quyền. Các nguy cơ đó chỉ có thể bị ngăn ngừa, đẩy lùi, khắc phục qua việc từng bước đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, mà trước hết là dân chủ trong Ðảng, đến dân chủ trong các cơ quan quyền lực nhà nước, trong toàn xã hội. Ðáng chú ý, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng phải trở thành công việc thường xuyên, bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện tốt chức trách, công việc được giao, kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện: “Miệng thì nói dân chủ nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng”[2]. Nếu lãnh đạo chỉ thiên về quyền lực “làm việc theo cách quan liêu. Cái gì cũng đúng mệnh lệnh. Ép dân chúng làm”[3], là đồng nghĩa với lãnh đạo thiếu văn hóa. Văn hóa cầm quyền của Ðảng là phải “sao cho được lòng dân”, “Chính phủ là công bộc của dân”[4].

Nhận thức sâu sắc vị thế của đảng cầm quyền trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, ÐCS Việt Nam luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn; nhận diện sâu sắc các nhân tố tiêu cực bên trong làm tổn hại đến quyền lực để có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng. Theo đó, kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, lãng phí, coi đó là “giặc nội xâm”, liên quan đến sự mất còn của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi, tệ tham nhũng và sự kém hiệu quả trong đấu tranh chống tệ nạn này là một nguyên nhân quan trọng làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào bản chất tốt đẹp của chế độ; tham nhũng có thể làm mục ruỗng Ðảng và hệ thống chính trị nước ta, làm cho Ðảng ngày càng xa dân. Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ chống tham nhũng, và nhiệm vụ xây dựng hình tượng cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm khiết theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn chặt với nhau. Vì thế, ÐCS Việt Nam chủ trương phải kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ cấp cao; nâng cao lập trường cách mạng, bản chất giai cấp công nhân của Ðảng; ra sức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng dưới mọi hình thức; nêu cao tính đảng, tính tiền phong gương mẫu trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ðó thật sự là một mặt trận chiến đấu đầy cam go, phức tạp, không kém phần quyết liệt song có ý nghĩa quyết định sự “mất, còn” đối với uy tín cầm quyền của Ðảng, lòng tin của nhân dân đối với Ðảng cầm quyền.

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Ðảng ta luôn nhận thức sâu sắc rằng, vai trò lãnh đạo của Ðảng phải được thể hiện bởi hiệu quả lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, trọng tâm là hiệu quả lãnh đạo đối với Nhà nước pháp quyền XHCN. Vì thế, trong phương thức cầm quyền của Ðảng, đi đôi với việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân, Ðảng lãnh đạo Nhà nước thông qua việc thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, đồng thời tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Vì thế, tại Hội nghị T.Ư lần thứ sáu vừa qua, Ban Chấp hành T.Ư đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xem đó là nhiệm vụ cơ bản, cấp bách có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Trên thực tế, kể từ khi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết, kiên trì triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư khóa XII của Ðảng về cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện, đưa ra xét xử công khai; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ðảng, quy định của Nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đang được triển khai đồng bộ. Ðó vừa là bằng chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, vừa khẳng định vị thế, vai trò của ÐCS Việt Nam là Ðảng duy nhất có đủ năng lực lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Trung tướng, PGS, TS TRẦN VIỆT KHOA

Ủy viên T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng – Bộ Quốc phòng

[1] Di chúc Hồ Chí Minh

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, H.1995, tập 6, tr.292

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, H.1995, tập 5, tr.293

[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, H.1995, tập 4, tr.47

Nguồn: Báo Nhân dân, ngày 7/11/2017

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch

  • 6 Tháng Mười Hai, 2017 at 10:07 sáng
    Permalink

    Chúng tôi là con dân Việt Nam , luôn trung thành với nhà nước. Không bao giờ ảnh hưởng bởi sự xúi dục của bọn phản động , chống chính quyền. Chỉ những thành phần thoái hóa biến chất, có tư tưởng phản động mới dễ bị bọn phản quốc lôi kéo, dụ dỗ.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.