Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gần đây, trên một trang mạng xã hội có đưa một bài viết với tiêu đề bài khá “giật gân”: “Hồ Chí Minh: nếu cần có một chính đảng thì đó là Đảng Dân tộc Việt Nam” của Trọng Nhân. Trong bài viết này có nhiều “luận điểm” rất cần trao đổi, tranh luận, phản bác, nhưng trong khuôn khổ một bài viết, tôi không đi vào từng luận điểm cụ thể, mà chỉ đi vào những khía cạnh chung hơn đã được Trọng Nhân đề cập trong bài viết của mình.

Đọc nội dung bài viết, xem kỹ các “luận điểm” của Trọng Nhân, có thể thấy ngay nội dung xuyên suốt được thể hiện trong bài viết là đòi đổi tên Đảng (mà theo Trọng Nhân thì nên đổi thành Đảng Dân tộc Việt Nam), đòi thay đổi Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ Chủ nghĩa Mác – Lê nin và thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Bài viết của Trọng Nhân được đưa ra vào thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là một thời điểm khá nhạy cảm, nếu người đọc không tỉnh táo, không đủ bản lĩnh và trí tuệ để phân tích những khía cạnh phi lý trong cách “lập luận” của Trọng Nhân thì sẽ dẫn đến những suy nghĩ không đúng đắn, thậm chí là hoài nghi, dao động, bi quan, giảm sút niềm tin đối với Đảng và chế độ.

Mặc dù nội dung bài viết được Trọng Nhân ngụy tạo bằng những sự kiện lịch sử song người đọc có thể thấy ngay sự phi lý và mưu đồ xấu xa, phản động của Trọng Nhân. Không biết là do Trọng Nhân còn thiếu sự hiểu biết về lý luận và thực tiễn, hay là do Trọng Nhân có ý đồ hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận sự đúng đắn của Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam (vừa được bổ sung, phát triển năm 2011) và phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của Cách mạng Việt Nam, mà Trọng Nhân lại đưa ra những cách “lập luận” chủ quan áp đặt, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để làm rõ tính chất phản động, phản khoa học trong các “luận điểm” của Trọng Nhân nêu trong bài viết, cần đi sâu làm rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn sau đây:

Một là, trong quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần đổi tên Đảng (Đảng Lao động Việt Nam). Việc đổi tên Đảng hoàn toàn không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của một cá nhân nào, mà phải tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, do yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, mục tiêu, nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, yêu cầu trong việc tập hợp lực lượng trong nước và quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (xin nói thêm là, trong bài viết của mình, Trọng Nhân đã cố tình “lờ” vấn đề chủ nghĩa xã hội, chỉ đề cập đến vấn đề độc lập dân tộc … đã là không đúng với thực tiễn của cuộc cách mạng ở Việt Nam), thì cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn phù hợp, hà cớ gì mà Trọng Nhân lại đòi đổi tên Đảng thành “Đảng Dân tộc Việt Nam”. Mặt khác, những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được hơn 85 năm qua, nhất là qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

Hai là, “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” năm 1991, được bổ sung, phát triển năm 2011 là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; dựa trên nền tảng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng ở Việt Nam, nhất là từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cương lĩnh đó đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Vậy, hà cớ gì mà “Vấn đề cốt lõi là cần thay đổi cương lĩnh của Đảng” như ý kiến của Trọng Nhân trong bài viết!

Ba là, thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong quá trình tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta đã giành được sau gần 30 năm đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn gắn liền với học thuyết Mác – Lênin. Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin và khẳng định chỉ có trên cơ sở trung thành, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với thực tiễn Việt Nam thì Đảng mới có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng và mới tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối.

Từ những căn cứ lý luận và thực tiễn trên đây, có thể dễ dàng nhận thấy, Trọng Nhân đã hoàn toàn sai lầm khi đòi đổi tên Đảng, phủ nhận Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin! Các “luận điểm” của Trọng Nhân nêu trong bài viết không chỉ phản khoa học, mà còn phản động, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn đưa đất nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 19 Tháng Hai, 2016 at 9:49 chiều
  Permalink

  Trước khi xuất ngôn, Trọng Nhân nên đọc lại những dòng, những chữ trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”. Như vậy Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ đại diện và bảo vệ lợi ích của giai cấp như ông đưa ra mà là đại diện cho cả lương tâm và trí tuệ của cả dân tộc. Sáng kiến của ông hòng đòi tên Đảng thực chất là đưa Đảng vào vết xe cũ như khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tiến hành cải tổ sai lầm. Ông thật “thâm” và “hiểm”!

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2016 at 10:53 sáng
  Permalink

  Hơn 85 năm đồng hành cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vai trò sứ mệnh lịch sử đối với cách mạng Việt Nam. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn, bước ngoặt lịch sử thì bản lĩnh, trí tuệ, ý chí của Đảng càng tỏa sáng; đường lối, chủ trương của Đảng càng thể hiện sự đúng đắn, khoa học, bám sát thực tiễn đất nước và đòi hỏi bức thiết của nhân dân. Vì vậy không hà cớ gì tác giả Trọng Nhân lại đi phủ nhận Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó chỉ có thể là suy nghĩ của những kẻ phản động hại nước, hại dân mà thôi

  Reply
 • 20 Tháng Hai, 2016 at 11:01 sáng
  Permalink

  Thực tế lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã khẳng định vai trò và thành quả lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong 30 năm đất nước đổi mới, không một ai, không một thế lực nào có thể phủ nhận sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Những thành quả đó chứng minh được rằng sự kiện định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta là hoàn toàn đúng đăn. Đừng ảo tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như suy nghĩ của ông

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 2:14 chiều
  Permalink

  Với đường lối đúng đắn thể hiện trong các Cương lĩnh của mình, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” năm 1991, được bổ sung, phát triển năm 2011 là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; dựa trên nền tảng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng ở Việt Nam. Với Cương lĩnh này, đất nước Việt Nam đang tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới và thu được nhiều thành tự quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy, việc đòi thay đổi Cương lĩnh – theo như ý kiến của Trọng Nhân, là một hành động thể hiện bộ mặt của một kẻ hại dân, hại nước.

  Reply
 • 23 Tháng Hai, 2016 at 8:39 chiều
  Permalink

  Dù Trọng Nhân có ngụy tạo khôn khéo thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào lay chuyển được niềm tin của nhân dân Việt Nam vào Đảng và vai trò của Đảng trong lãnh đạo cách mạng. Bởi, trải qua bao nhiêu đau thương và mất mát, nhân dân Việt Nam thừa hiểu rằng: Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể tài tình, khôn khéo, sáng suốt và bản lĩnh để lãnh đạo cách mạng Việt Nam có được thành quả to lớn như ngày hôm nay. Đặc biệt, Đại hội XII của Đảng thành công lại càng củng cố niềm tin son sắt ấy của nhân với Đảng, tin vào thắng lợi mới. Cho nên, Trọng Nhân à, tiếng nói của ông thật lạc lõng và càng trở nên vô nghĩa biết bao nhiêu.

  Reply
 • 2 Tháng Sáu, 2016 at 8:17 sáng
  Permalink

  Tôi tự hỏi, nếu không có Đảng, không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì dân tộc này sẽ “loay hoay” trong kiếp lầm than, nô lệ, đời sống nhân dân cùng cực biết bao nhiêu kiếp nữa? Vậy mà than ôi, những kẻ thâm thù cách mạng, chỉ vì lợi ích cá nhân, mưu đồ chính trị đê hèn đã không ngừng tìm mọi cách chống phá Đảng.

  Reply
 • 29 Tháng Tám, 2016 at 1:52 chiều
  Permalink

  Đảng cộng sản Việt Nam đã in sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của Đảng đã đưa đất nước phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đời sống nhân dân được ấm no hạnh phúc. Cớ sao đòi đổi tên Đảng, phủ nhận vai trò của ĐCS Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.