Không thể xuyên tạc Hội nghị Trung ương 5 của Đảng

Như đã thành lệ, cứ mỗi dịp Đảng, Nhà nước ta có sự kiện gì, có chủ trương, chính sách gì ra đời, các nhà dân chủ tự xưng lại tìm cách vặn vẹo, bới móc, xuyên tạc để gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân, từ đó thực hiện mưu đồ chống phá của chúng. Lần này cũng vậy, ngay sau Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thành công tốt đẹp, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết của các nhà dân chủ tự xưng tìm cách suy diễn chủ quan, xuyên tạc Hội nghị Trung ương 5 của Đảng; tuy nhiên kết quả thành công của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc đó.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5/5 đến 10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm (2002 – 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

1. Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây:

 Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nói trên.

2. Tán thành với Tờ trình và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình tiến hành và kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, bài bản, đạt yêu cầu đề ra.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

4. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, gồm: Báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2016; Báo cáo về công tác tài chính đảng năm 2016.

5. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Như vậy, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế – xã hội. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng và việc thi hành kỷ luật cán bộ được Trung ương đồng tình, nhất trí cao, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ góp phần quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đó là những bằng chứng sát thực nhất để phản bác lại những suy diễn chủ quan, xuyên tạc của các nhà dân chủ tự xưng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Không thể xuyên tạc Hội nghị Trung ương 5 của Đảng

 • 14 Tháng Năm, 2017 at 3:19 chiều
  Permalink

  Đúng, nên có các bài viết để định hướng dư luận, không mắc mưu âm mưu phá hoại của các thế lực thù đich

  Reply
 • 14 Tháng Năm, 2017 at 4:34 chiều
  Permalink

  Kết quả hội nghị trung ương 5 của Đảng rất thành công, nhưng vấn có những lực lượng mượn gió bẻ măng để xuyên tạc, chúng ta phải luôn tuyên truyền để mọi người nhận thức đúng

  Reply
 • 15 Tháng Năm, 2017 at 7:50 sáng
  Permalink

  Những định hướng lớn được Hội nghị Trung ương 5 thảo luận và quyết định sẽ tạo ra khí thế mới, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, ổn định xã hội./.

  Reply
 • 15 Tháng Năm, 2017 at 2:51 chiều
  Permalink

  Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam nhất định thành công, các thế lực phản động, chống đối sẽ nếm trái đắng cho sự đâm bị thóc, chọc bị gạo của chúng.

  Reply
 • 15 Tháng Năm, 2017 at 3:25 chiều
  Permalink

  CHÚNG TA LUÔN TIN TƯỞNG VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, KHÔNG ĐỂ KẺ THÙ LỢI DỤNG, CHIA RẼ ĐẢNG VỚI DÂN

  Reply
 • 15 Tháng Năm, 2017 at 3:30 chiều
  Permalink

  Hội nghị trung ương 5 đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng về cương quyết xử lý những cán bộ có sai phạm, đây là vấn đề hợp lòng dân

  Reply
 • 21 Tháng Năm, 2017 at 5:18 chiều
  Permalink

  Hội nghị Trung ương 5 khóa XII diễn ra và thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta trong việc cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn đảng và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định.

  Reply
 • 31 Tháng Năm, 2017 at 1:56 chiều
  Permalink

  Tại Hội nghị Trung ương 5 đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Chính vì vậy, đám zân chủ cuội muốn tìm cách phá hoại nó bằng việc tung các thông tin, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Trên cơ sở đó, chúng sẽ có điều kiện để “nội công ngoại kích” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN ở nước ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.