KHÔNG TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ THAY THẾ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi thành lập các đảng mới để thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Một trong số đó là Ngụy Hữu Tâm, y đã đăng trên mạng xã hội bài viết “Suy nghĩ những ngày đầu tháng Mười năm 2020”. Trong bài viết, Ngụy Hữu Tâm đã nhận định sai lệch, định kiến về tình hình chính trị thế giới, xuyên tạc thực trạng xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, kêu gọi: “Tổng Công đoàn Việt Nam hay Hội Phụ nữ Việt Nam, hay thậm chí Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, cánh tay phải của Đảng, tuyên bố tự tách ra một đảng mới với cương lĩnh mới, không mang cái danh hiệu chủ nghĩa Mác Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh giả cầy nữa”. Đây là một trong những tiếng kêu lạc loài của bọn cơ hội chính trị, trở cờ, phản bội và những kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, những “Việt gian” thời kỳ mới. Mục đích cuối cùng của chúng vẫn là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng ta với đất nước.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện, phát huy cao nhất sức mạnh, ý chí, khát vọng của toàn thể dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam gồm những người ưu tú nhất của giai cấp và dân tộc. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đảng chỉ có một mục đích: xây dựng nước Việt Nam độc lập, phát triển, phồn vinh, sánh vai với các nước trên thế giới; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục đích đó cũng là ước mơ, khát vọng ngàn đời của người Việt Nam.

Chỉ có Đảng mới làm cho nền tảng tư tưởng tiến bộ, phù hợp với văn hóa, truyền thống Việt Nam, đó là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (giữ vị trí trung tâm trong đời sống tinh thần xã hội). Chỉ có Đảng mới tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, phát huy cao nhất lòng yêu nước, trí tuệ, đoàn kết của nhân dân ta trong sự nghiệp cách mạng. Chỉ có những đảng viên kiên trung mới chịu đựng được mọi gian lao, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, vì sự tiến bộ của loài người, trở thành tấm gương sáng cho nhân dân noi theo. Chỉ có Đảng mới đủ tâm, tầm, sức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc trong các quan hệ quốc tế. Chỉ có Đảng lãnh đạo mới làm cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam được nhân loại tiến bộ, ưa chuộng hòa bình trên thế giới biết đến, tôn trọng và yêu quý, ngưỡng mộ.

Thứ hai, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, viết nên trang sử vàng vinh quang nhất trong lịch sử hàng ngàn năm văn hiến: tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bởi vậy, Đảng ta luôn được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất, là đội tiên phong của giai cấp và cả dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh không có một tổ chức nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Điều này đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo, tầm vóc vĩ đại của Đảng đối với đất nước; khẳng định Đảng ta là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.