Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – nguồn gốc thắng lợi của sự nghiệp đổi mới

Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhờ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới, trước bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, tác động nhiều chiều đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Đặc biệt, các thế lực thù địch tăng cường chống phá trên tất cả các lĩnh vực, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đảng ta khẳng định: phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, thường xuyên nêu cao cảnh giác, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, vấn đề tiên quyết là giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối chính trị của Đảng, bảo đảm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc không bị lệ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Sự kiên định lập trường đó trong sự nghiệp đổi mới nhằm bảo đảm cho đất nước ta “đổi mới nhưng không đổi hướng”, “hội nhập nhưng không hòa tan” trong thế giới “đa cực” với nhiều biến động phức tạp, nhanh chóng của tình hình hiện nay. Chính vì vậy, bài học quan trọng đầu tiên sau 30 năm đổi mới, Đảng ta rút ra, đó là: phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vừa là mục tiêu cơ bản của cách mạng, vừa là lợi ích căn bản của quốc gia và là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng ta khẳng định: phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Không ngừng đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện đổi mới đồng bộ giữa kinh tế và chính trị với những bước đi phù hợp; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; phấn đấu nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các thành phần kinh tế. Mặt khác, phải phát huy nhân tố con người cả về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết, tăng cường quản lý xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi cho người dân. Thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kinh tế với quốc phòng và an ninh, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả; giải quyết tốt quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, mục tiêu nhất quán của Đảng ta là luôn kiên định và giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp đổi mới, đó là nguồn gốc thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, là định hướng xuyên suốt con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. Mục tiêu nhất quán đó của Đảng là minh chứng sát thực nhất để bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – nguồn gốc thắng lợi của sự nghiệp đổi mới

 • 14 Tháng Tư, 2017 at 2:54 chiều
  Permalink

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược trên các mặt. Thành tựu đó, là minh chứng cho đường lối, quan điểm đúng,sự ủng hộ của nhân dân.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2017 at 10:22 sáng
  Permalink

  nền kinh tế tri thức do giai cấp trí thức lãnh đạo.

  Reply
 • 27 Tháng Tám, 2017 at 4:27 chiều
  Permalink

  Đảng cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 22 Tháng Sáu, 2018 at 10:20 sáng
  Permalink

  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suót trong đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam đè ra và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh thực hiện từ năm 1930 đến nay. Ngày nay, ngọn cờ đó tiếp tục soi đường, chỉ lói cho nhân dân ta tiếp tục tiến lên giành thắng lợi này đén tháng lợi khác. Việc kiên định đường lối đó là vấn đè thuộc vê nguyên tắc bất di dịch của cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 22 Tháng Sáu, 2018 at 10:25 sáng
  Permalink

  Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo dức lói sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là một hiện tượng không thẻ chấp nhận dược. Việc vạch rõ bản chất của hiện tượng, tuyên truyền, giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để đáu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nan này là việc làm cấp bách, cần thiết.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Hai, 2018 at 9:54 sáng
  Permalink

  Mục tiêu nhất quán đó của Đảng là minh chứng sát thực nhất để bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.