Kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn có chiến lược đúng đắn, sáng tạo về công tác nhân sự đặc biệt là công tác cán bộ để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, đề bạt, sử dụng cán bộ, làm cho đội ngũ cán bộ trưởng thành, lớn mạnh đủ sức để đảm đương nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng qua các thời kỳ. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của công việc”, Đảng ta đã luôn nhận thức sâu sắc, đúng đắn về cán bộ và công tác cán bộ. Trước mỗi kỳ Đại hội, Đảng  luôn chú trọng làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn,  bố trí đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ tài, đức ngang tầm nhiệm vụ. Sự cống hiến sức lực, trí tuệ, hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh, thực hiện theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi Đảng phải lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ đức, có tài, uy tín để đảm nhiệm công tác lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự kế thừa, chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ. Do đó, việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn hiền tài bổ sung vào đội ngũ cán bộ các cấp là tất yếu, khách quan, là vấn đề sống còn của Đảng của chế độ.

Lý luận và thực tiễn đã chứng minh, ở đâu, lúc nào làm tốt công tác bồi dưỡng, lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ tri thức và năng lực lãnh đạo thì ở đó cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể kinh tế – xã hội vững mạnh, nhân dân đoàn kết, chính trị ổn định, kinh tế, văn hóa phát triển và ngược lại.

Biết rõ điều đó, từ trước đến nay các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách xuyên tạc, chống phá công tác nhân sự nhất là việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của Đảng. Chúng sử dụng những thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc làm nhiễu loạn thông tin về cán bộ, tạo dư luận xấu, hòng “mượn gió, bẻ măng” công kích, thóa mạ đội ngũ cán bộ đảng viên, gieo rắc hoài nghi trong quần chúng nhân dân về công tác nhân sự của Đảng, kích động lôi kéo những phần tử cơ hội chính trị gây chia rẽ nội bộ.

 Chúng không từ một thủ đoạn nào từ bịa đặt tuyên truyền Đảng ta đang lâm vào khủng hoảng nhân sự nhất là nhân sự cao cấp; công tác nhân sự của Đảng chẳng qua chỉ dân chủ hình thức nâng đỡ con cha, cháu ông, đấu đã phe phái, chạy chức, chạy quyền để chống Đảng, Nhà nước. Đây là những hành vi, thủ đoạn không mới song lại rất thâm độc và nguy hiểm. Hậu quả của nó gây ra rất lớn, có tác động phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng nhất là trước các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Chúng còn giở trò so sánh Việt Nam với Mỹ, với Trung Quốc, với Nga, với Tây Âu.. nhằm vu cáo cho Đảng ta yếu kém trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, cũng như sự khẳng định vị thế, con người Việt Nam, kích động tư tưởng dân chủ cực đoan và cố tình gây hiềm khích với các quốc gia, dân tộc khác nhằm mục tiêu là phá hoại công tác cán bộ của Đảng.

Trước thềm Đại hội XIII, cùng với các nhiệm vụ khác, công tác nhân sự được Đảng ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Đây là việc hệ trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải làm tốt để phát hiện, bồi dưỡng lựa chọn những người có tài, có đức đảm đương các chức vụ trong cơ quan đảng, bộ máy Nhà nước. Đồng thời, cần phải thường xuyên cảnh giác, tiến hành các biện pháp bảo vệ cán bộ; chủ động tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng công tác nhân sự để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước

 • 20 Tháng Năm, 2019 at 8:15 sáng
  Permalink

  Càng gần Đại hội Đảng, bọn phản động càng hoạt động chống phá điên cuồng

  Reply
 • 20 Tháng Năm, 2019 at 7:59 chiều
  Permalink

  Trước thềm Đại hội XIII, cùng với các nhiệm vụ khác, cần phải thường xuyên cảnh giác, tiến hành các biện pháp bảo vệ và tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng công tác nhân sự để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

  Reply
 • 21 Tháng Năm, 2019 at 7:10 sáng
  Permalink

  Cán bộ là gốc của mọi việc, công tác cán bộ là công tác cơ bản, quyết định trong xây dựng Đảng!. Chống phá công tác cán bộ là phá Đảng từ gốc!. Do đó, chúng ta hãy cảnh giác và tích cực đấu tranh chống lại những luận điệu chống phá công tác cán bộ của các thế lực thù địch!.

  Reply
 • 28 Tháng Năm, 2019 at 7:22 sáng
  Permalink

  Đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là then chốt của vấn đề then chốt.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares