Lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch

Mới đây, trên một số trang mạng xã hội phát tán cái gọi là “Đảng 90 năm vẫn trẻ con” của bút danh N.A. Vẫn những điệp khúc cũ rích, N.A rêu rao rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị “chuyên quyền, độc đoán, phi dân chủ”, đằng sau những luận điệu đó là âm mưu hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Vậy sự thật là gì?

1. “Chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ” – luận điệu xuyên tạc bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước hết, chúng ta cần khẳng định rõ: Sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc. Mặc dù, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền hơn 90 năm qua, nhưng đó không phải là “chuyên quyền”, “độc đoán” và “mất dân chủ” như N.A vu cáo. Bởi, ngay sau khi lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được chính quyền trong toàn quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không độc quyền duy trì quyền lực bằng vũ lực, mà ngay lập tức Đảng ta chủ trương thành lập chính phủ lâm thời, thu hút nhiều nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng, kể cả những người từng làm việc cho chính quyền cũ, tham gia nội các. Đồng thời, Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu cũng tuyên bố Tổng tuyển cử trong cả nước (1/1946), xây dựng và ban hành Hiến pháp với các nguyên tắc cơ bản của một chế độ xã hội văn minh, bình đẳng, dân chủ, với đầy đủ mọi quyền về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo… Trong suốt quá trình lãnh đạo, cầm quyền Đảng đã luôn tuân thủ những cơ chế, thiết chế của một nền dân chủ văn minh. Đó là chế độ bầu cử, ứng cử tự do, là chế độ nhiệm kỳ đối với các chức vụ quan trọng của Nhà nước, là nhà nước pháp quyền với 3 nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp rõ ràng. Cương lĩnh, đường lối của Đảng được thể chế hóa thành luật pháp của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sinh hoạt dân chủ rõ nhất của Nhà nước ta được thể hiện sinh động trong các hoạt động của Quốc hội. Với tinh thần phát huy dân chủ, nhân dân ta đã được Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối phát triển đất nước. Cùng với đó, Đảng đặc biệt quan tâm xây dựng cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện công khai, dân chủ, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội. Đó là thực tiễn sinh động đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với đất nước của kẻ những kẻ như N.A.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo đất nước và xã hội, không lực lượng chính trị nào có thể thay thế

Mục tiêu thực sự sau những luận điệu phản khoa học, cố tình đánh tráo khái niệm của y là mưu đồ đen tối hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội. Thực tế trải qua hơn 90 năm ra đời và lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò không thể thay thế đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Với mô hình nhất nguyên chính trị, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa: kinh tế không ngừng phát triển, năm 2020 Việt Nam đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng thứ tư trong ASEAN. Đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2021 đạt 3.681 USD, đứng thứ sáu trong ASEAN; đặc biệt trong đại dịch Covid 19 vừa qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng với phương châm “không để ai bỏ lại phía sau”, nước ta đã đẩy lùi, kiểm soát được đại dịch COVID-19. Bám sát thực tiễn, thực hiện các giải pháp linh hoạt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chế độ dân chủ được đề cao, bảo đảm và thực hành rộng rãi, thực chất; quyền và lợi ích hợp pháp của đông đảo nhân dân được tôn trọng và bảo vệ; nhân dân Việt Nam đã trở thành người chủ thực sự của đất nước. Ngoài ra, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử nói trên đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là minh chứng thuyết phục về năng lực lãnh đạo của Đảng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập. Trong một công trình nghiên cứu cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA), các nhà nghiên cứu của Viện Phát triển quốc tế thuộc trường Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cũng có nhận xét: “Ở Việt Nam, trong tương lai, khó có thể hình dung cơ sở xã hội cho việc xây dựng một đảng có khả năng cạnh tranh với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Bởi lẽ, ở Việt Nam hơn 90 năm qua, đại đa số nhân dân thừa nhận sự lãnh đạo độc tôn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây cũng là thực tiễn khách quan bác bỏ mọi sự xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các thế lực thù địch.

Tóm lại, những luận điệu của N.A chỉ là những xuyên tạc, võ đoán, chủ quan, thiếu căn cứ khoa học. Thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch đó và chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất có đủ khả năng lãnh đạo đất nước thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.