Nâng tầm cao uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới

87 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, làm nên cách mạng Tháng Tám lịch sử vĩ đại, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); tiến hành hai cuộc chiến tranh thần thánh chống quân xâm lược Pháp và Mỹ thắng lợi; thực hiện thống nhất đất nước, Nam – Bắc xum họp một nhà, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đưa lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; nhờ đó đã nâng tầm cao, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Trước những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; được nhân dân tin yêu, thừa nhận, tôn vinh; coi mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của Đảng là mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của chính mình.

Trước những khó khăn, thử thách của lịch sử, Đảng ta luôn kiên định, vững vàng, bình tĩnh và tự tin, xác định đúng đường lối lãnh đạo và đưa ra được những quyết sách sáng tạo, hợp lòng dân; nhờ đó, đã cùng chiến sĩ, đồng bào cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên. Đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta đã thể hiện rõ sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa  Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình đất nước và cách mạng Việt Nam kể từ khi còn trứng nước với vài ngàn cán bộ, đảng viên cho đến khi đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng lên đến hàng triệu người, hoạt động thống nhất trong cả nước.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam khẳng định uy tín, vị thế, vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước của Đảng ta. Đảng đã vượt lên chính mình, nắm bắt, xử lý và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quy luật vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam và thế giới, luôn kiên định, vững vàng về nguyên tắc với sự mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo về phương pháp, kiên trì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bám sát thực tiễn cách mạng, Đảng đã đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, không ngừng tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, cụ thể hoá đường lối quân sự, quốc phòng. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, khắc phục mọi biểu hiện giáo điều, chủ quan, duy ý chí cũng như biểu hiện xa rời nguyên tắc và mục tiêu cơ bản; kịp thời sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, uốn nắn nhận thức lệch lạc, những biểu hiện dẫn đến nguy cơ chệch hướng, bảo đảm cho toàn Đảng thống nhất về ý chí và hành động.

Trước đây cũng như hiện nay, Đảng ta luôn xác định: giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với từng tổ chức đảng và mỗi đảng viên của Đảng. Trong quá trình thực hiện chức năng lãnh đạo, dù ở lĩnh vực nào, ở cấp bộ nào, Đảng đều phải nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng; phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên. Đó là cách tốt nhất để tạo ra sức “đề kháng” ngăn ngừa sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và là chất “miễn dịch” đối với mọi độc hại từ bên ngoài len lõi vào cơ quan, đơn vị. Khẳng định điều này, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã xác định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Đảng, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn coi nước ta là một trọng điểm chống phá nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, chống Đảng, thực hiện “phi chính trị hóa quân đội”. Hướng đột phá chống Đảng ta là công kích chủ yếu vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xoá bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng thực hiện mưu đồ xuyên tạc, bác bỏ tính khoa học, tính cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng; quy tội cho chủ nghĩa xã hội mácxít là “chủ nghĩa xã hội bạo lực”, “chủ nghĩa xã hội không tưởng”, truyền bá chủ nghĩa xã hội dân chủ bằng việc tô hồng tình hình kinh tế – xã hội ở các nước Bắc Âu, thậm chí sử dụng những thủ đoạn hèn hạ vu khống, bôi nhọ nhằm hạ uy tín các nhà lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.

Bối cảnh hiện nay đang đặt ra sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của Đảng, đặc biệt là nâng cao tính tiên phong của lý luận, của công tác nghiên cứu lý luận của Đảng để nó ngang tầm với sự phát triển của thực tiễn, cung cấp những luận cứ, căn cứ khoa học, thuyết phục về nhiều vấn đề quan trọng do thực tiễn đặt ra, tạo ra sự sắc bén trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận để xây dựng và bảo vệ Đảng. Điều đó ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng và ngoài xã hội. Đồng thời, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém của một số tổ chức đảng về  năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, làm cho tình hình tư tưởng, an ninh nội bộ ngày càng ổn định, phấn đấu hoàn thành tốt mọi hiệm vụ được giao.

Vì vậy, trong nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt nhất thiết phải gắn với nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Nhiệm vụ này cần duy trì nghiêm túc, thường xuyên, không chỉ trong thời gian trước và sau Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, mà cả tiếp tục về sau, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Vì lẽ đó, cần khẩn trương nghiên cứu cải tiến sao cho mọi chủ trương của Đảng phải được đồng thuận của nhân dân và thể chế hóa đúng đắn của Nhà nước đảm bảo thống nhất  “ý đảng, lòng dân, quân với dân một ý chí”, để các tổ chức của hệ thống chính trị, trong đó ở mỗi cấp đều có tổ chức cơ sở đảng, đảng viên làm nòng cốt, triển khai thực hiện thuận lợi. Theo đó, điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy chế, chỉ thị của Đảng phải được cải tiến, đổi mới nhằm phát huy bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng bền vững; nhân dân sẽ khắc phục hiện trạng thờ ơ mà quan tâm đến xây dựng Đảng và như vậy, các thủ đoạn chống phá Đảng của các thế lực thù địch hòng tách nhân dân, quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng cũng sẽ bị  bị vô hiệu hóa.

Một trong những vấn đề có tính quy luật trong bảo vệ và phát triển Đảng là nâng cao chất lượng và cơ cấu hợp lý đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ các cấp trong kiên định lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho họ. Cùng việc xác định đường lối, chủ trương của Đảng, thì công tác cán bộ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành bại của Đảng. Để công tác xây dựng Đảng thành công về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo nội bộ Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh thì đảng bộ các cấp phải nghiêm túc thực hiện các mục tiêu ghi trong Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã được Đảng ta đề ra.

Trong xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, công tác này được xác định là một nội dung cơ bản của Chiến lược cán bộ. Phải quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, giữ vững đoàn kết thống nhất trong từng tổ chức đảng. Bài học kinh nghiệm của quá khứ là công tác bảo vệ chính trị nội bộ mà coi nhẹ mục tiêu xây dưng đoàn kết thống nhất, lẫn lộn giải quyết mâu thuẩn nội bộ bằng tự phê bình và phê bình với giải quyết mâu thuẩn địch ta, sẽ không tránh khỏi để xẩy ra oan sai trong xử lý các tình huống phức tạp. Những luận điểm chống lại tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trái với đạo lý, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam thì đều phải phê phán, nếu hành động trái Điều lệ Đảng và Pháp luật thì phải xử lý kỷ luật thật nghiêm minh. Đó là những vấn đề cơ bản, có ý nghĩa quyết định để nâng tầm cao, uy tín, vị thế của Đảng ta trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nâng tầm cao uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới

  • 30 Tháng Tám, 2018 at 11:02 sáng
    Permalink

    Hiện nay, nâng cao vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng chính là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng với Nhà nước theo những phương thức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra và thực hiện hiệu quả. Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng với Nhà nước thông qua nâng cao chất lượng hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách lớn cho Nhà nước; không ngừng tăng cường, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động của bộ máy nhà nước. Đảng cử những cán bộ, đảng viên xuất sắc nhất nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước qua đó vận động quần chúng Nhân dân cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc uy tín và vị thế lãnh đạo của Đảng đối với sự ngiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.