Không thể phủ nhận giá trị của Tác phẩm “Đường cách mệnh”

Tác phẩm “Đường cách mệnh” được Đảng, Nhà nước ta công nhận là bảo vật quốc gia và một trong những di sản tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm ra đời cách đây đã 95 năm (năm 1927), nhưng vượt qua thời gian, Tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tác phẩm “Đường cách mệnh” với hệ thống các nội dung quan trọng về lý luận cách mạng, mục đích, tiêu chuẩn của người cách mạng, sự cần thiết của đảng chính trị, lực lượng và phương pháp cách mạng… đã trở thành kim chỉ nam, trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và thổi “luồng gió mới” vào phong trào cách mạng Việt Nam; đồng thời là sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước ta thực hiện thành công độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa xã hội.

Thế nhưng, hiện nay các thế lực phản động, cơ hội về chính trị với tâm địa đen tối, sẵn sàng đổi trắng thay đen. Bên cạnh việc tìm mọi cách hạ bệ, bôi nhọ, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng còn đưa ra các luận điệu sai trái nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận giá trị to lớn của Tác phẩm. Chúng quy kết rằng: Thứ chủ nghĩa mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn là chủ nghĩa Mã Khắc Tư và V.I.Lênin là sai lầm và đến nay cũng đã lỗi thời, không còn phù hợp với Việt Nam…

Do đó, để góp phần vạch trần những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, cơ hội về chính trị, mỗi chúng ta cần phải nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ; phải luôn nhận thức rõ rằng: “Đường cách mệnh” là một hệ thống luận điểm sâu sắc về cách mạng, về đường lối cách mạng, về Đảng cách mạng, về đạo đức cách mạng, về quan hệ giữa Đảng với công hội, nông hội, đoàn thanh niên, về xây dựng và phát triển hợp tác xã… Mỗi luận điểm trong Tác phẩm đều chứa đựng chiều sâu về tư tưởng, tính tích cực trong hành động, tính nhân văn trong quan hệ con người. Đồng thời là cơ sở tư tưởng, lý luận quan trọng để Đảng ta xây dựng những tiêu chí, chuẩn mực trong đánh giá cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, mỗi luận điểm của tác phẩm “Đường cách mệnh” còn có ý nghĩa cấp thiết trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.