TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG CẦM QUYỀN (Kỳ II)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đến nay vẫn giữ nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn; là vấn đề cấp bách, mang tính thời sự nóng và luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Đây là một cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với kho tàng lý luận Mác – Lênin nói chung và xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền nói riêng. Những luận điểm trên đây về công tác xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh thực sự là một chân lý, phản ánh đúng thực tiễn, được thực tiễn kiểm nghiệm có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng Cộng sản và mỗi đảng viên cộng sản. Những bài học quý, kinh nghiệm hay đó có ý nghĩa to lớn đối với công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay, bước đầu khái quát một số nét chung nhất ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đối với công tác chỉnh đốn Đảng hiện nay ở một số nội dung sau:

Một là, bổ sung và làm phong phú thêm lý luận xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền; là một nội dung quan trọng trong công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay và trở thành tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng nói chung và đổi mới, chỉnh đốn Đảng nói riêng. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn một cách tích cực, kiên quyết, luôn vươn lên phía trước, không bỏ qua bất cứ một lĩnh vực hoạt động nào của Đảng; không rơi vào tình trạng bảo thủ, trì trệ, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; không che giấu sai phạm của bất cứ bộ phận nào, cá nhân nào trong Đảng; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Xuyên suốt các kỳ Đại hội, vấn đề chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được đề cập và khẳng định trong các nghị quyết của Đảng. Mở đầu thời kỳ đổi mới, Đại hội VI khẳng định, “Đổi mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn”. Cương lĩnh Đại hội VII chỉ rõ, “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn”. Tiếp đến Đại hội XI, XII của Đảng với hai nghị quyết lớn về xây dựng và chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII) đã cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trở thành tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng ta hiện nay.

Hai là, chỉ rõ vị trí then chốt, tầm quan trọng của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh trở thành tư tưởng nhất quán trong công cuộc đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Tự đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu của quy luật phát triển Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng Đảng. Ý nghĩa to lớn tư tưởng của Người về đổi mới, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thật sự trong sạch. Sự trong sạch của Đảng được hiểu là trong sạch về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sự vững mạnh của Đảng được thể hiện ở các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức, với tư cách là một tổ chức chính trị lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. Theo đó, năng lực lãnh đạo của Đảng phải không ngừng được nâng cao cùng với sự phát triển của toàn xã hội. Nâng cao sức chiến đấu để tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng cũng như đấu tranh khắc phục những mặt trái của kinh tế thị trường, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, chỉ rõ mối quan hệ, sự cần thiết giữa tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình với xây dựng Đảng, là vấn đề có tính nguyên tắc, một nội dung quan trọng trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, đòi hỏi phải có được một đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài. Song, nguy cơ chính trong Đảng lại đến từ cán bộ, đảng viên. Bởi lẽ, nếu Đảng ra quyết sách, đường lối chính sách đúng, nhưng cán bộ, đảng viên năng lực yếu kém, đạo đức không tốt, thoái hóa biến chất, luôn tìm cách tư lợi cho bản thân, làm sai đường lối chính sách, khiến lòng dân không tin vào Đảng, vào cán bộ, thì công cuộc xây dựng đất nước gặp nhiều khó khăn. Gần 35 năm đổi mới, những chỉ dẫn đó của Người vẫn mang tính thời sự nóng hổi, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hòn tên mũi đạn của kẻ thù thì không nao núng, run sợ nhưng khi đứng trước tiền tài, danh vọng, vật chất, sắc đẹp xung quanh mình thì không cưỡng lại được sự cám dỗ. Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”. Vì vậy, quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, tự phê bình và phê bình là một nội dung quan trọng trong công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Bốn là, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền trở thành yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên trong công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, những điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Bởi vậy, nhiều vấn đề mới nảy sinh và khác xa so với trước đây. Song, tinh thần, sức sống tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền vẫn nguyên giá trị. Tuy nhiên, để xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi Đảng phải luôn tự đổi mới và chỉnh đốn Đảng, chú trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền hiện nay, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cả về khái niệm, nội dung, mô hình, phương thức cầm quyền… Từ đó, làm cho lý luận của Đảng luôn là lý luận tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, dẫn đường cho cả dân tộc đi đến thắng lợi của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế việc nghiên cứu, tổng kết lý luận vẫn còn nhiều bất cập: “Phương thức cầm quyền chưa được xác định rõ; hiệu lực, hiệu quả cầm quyền còn hạn chế. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn diễn biến nhanh chóng, phức tạp; chưa giải đáp được nhiều vấn đề do thực tiễn đặt ra… Coi trọng chưa đúng mức nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền”.

Năm là, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng và thực hiện nghiêm công kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là nguyên tắc, nội dung trọng tâm trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay   

Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng kỷ luật tự giác, nghiêm minh trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn của Đảng. Trong đó, nghiêm minh là thuộc về tổ chức Đảng, tự giác là thuộc về mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên đối với Đảng được biểu hiện ở việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng. Do đó, đổi mới, chỉnh đốn Đảng phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong mọi thời kỳ. Qua kiểm tra, giám sát, kỷ luật nhằm thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm nòng cốt cho xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân, xây dựng nên khối đoàn kết vững chắc, đảm bảo cho việc giành được những thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình.

Sáu là, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và bám sát thực tiễn cách mạng Việt Nam, thế giới trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đổi mới, chỉnh đốn Đảng phải trên cơ sở giữ vững lập trường, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Song, đổi mới, chỉnh đốn Đảng phải bám sát tình hình thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới, tránh giáo điều, máy móc. Nguyên tắc, phương pháp luận cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin là lý luận phải kết hợp với thực tiễn. Do đó, đổi mới, chỉnh đốn Đảng phải bám sát những biến đổi của thế giới và thời đại. Hơn nữa, trong bối cảnh mới, quan hệ đối ngoại ở các nước do Đảng Cộng sản cầm quyền cũng được mở rộng với tất cả các nước, các vùng lãnh thổ, các trung tâm kinh tế, chính trị thế giới, các tổ chức quốc tế và khu vực theo các nguyên tắc đã được các nước công nhận. Đây là những điểm mới so với trước đây, đòi hỏi Đảng phải luôn đổi mới, chỉnh đốn Đảng cho ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG CẦM QUYỀN (Kỳ II)

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.