BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA “Phạm Trần”

Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; nhân dân cả nước ta đang nỗ lực lao động sản xuất và phòng, chống dịch bệnh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy vậy, đi ngược lại với dòng chảy chung của lịch sử dân tộc, vẫn còn những tiếng nói lạc lõng của những phần tử phản động, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng, mục đích cuối cùng của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trên trang Doithoaionline, kẻ tự xưng là “Phạm Trần” đã thể hiện rõ sự chống phá đó khi cho rằng “Nếu không có vấn đề thì tại sao phải bảo vệ Đảng”, Y đã trắng trợn bịa đặt ra cái gọi là “Đảng sợ đảng viên tan hàng và mất quyền cai trị độc tài toàn xã hội và cả hệ thống chính trị”; hơn nữa, “Phạm Trần” đã rất hồ đồ khi cho rằng “nhân dân chưa bao giờ chọn ĐCSVN lãnh đạo đất nước”. Trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, luận điệu xuyên tạc trắng trợn của “Phạm Trần”, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần đề cao cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Thực tế lịch sử dân tộc ta đã cho thấy, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở nước ta đã liên tiếp nổ ra hàng loạt cuộc khởi nghĩa chống trả ách đô hộ, áp bức tàn bạo của thực dân Pháp và bè lũ tay sai nhưng đều bị thất bại do thiếu đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn. Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (1930), đã đáp ứng đòi hỏi của cách mạng và mong đợi của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam được trang bị lý luận cách mạng, khoa học đó là chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân ta tin tưởng tuyệt đối, “trao” quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam; đồng thời nhân dân luôn hết lòng, hết sức để bảo vệ Đảng, nguyện đi theo Đảng, dùng từ “Đảng ta” để thay cho tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam… Vì vậy mà dân tộc ta có được sức mạnh vô địch để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Nhân dân ta và nhân loại tiến bộ trên thế giới đều thừa nhận một sự thật là: Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được địa vị vững chắc trong lòng nhân dân, trong lòng dân tộc Việt Nam.

Về mặt pháp lý, trong Điều lệ vắn tắt của Đảng (1930) đã xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ra để lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản”. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) tiếp tục khẳng định: “Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Trên thực tế, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng long trời lở đất Tháng Tám năm 1945; giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Qua hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Cả về lý luận và thực tiễn cho thấy: Đảng Cộng sản Việt Nam có đầy đủ địa vị chính trị, căn cứ pháp lý, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ để lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quá trình phát triển đi lên của đất nước sẽ còn nhiều chông gai, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục chống phá; đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên và người dân Việt Nam càng phải đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng vào sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các phần tử phản động như “Phạm Trần”; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình và cuộc sống bình yên của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.