Cách mạng Tháng Mười Nga và những giá trị nhân văn xuyên thời đại

Nhân dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), đã có ý kiến nhận xét rằng: “Quan sát những hoạt động xảy ra trên thế giới về sự kiện này, người ta có nhiều suy nghĩ”. “Trong số những suy nghĩ ấy có suy nghĩ về một thứ tư tưởng – tư tưởng Cộng sản – mà hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác nhưng tại sao ở Việt Nam, Đảng Cộng sản cố bám giữ lấy nó như một thứ bảo bối cho riêng mình”. Để góp phần làm rõ vì sao, sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lấy tư tưởng Cộng sản làm “bảo bối cho riêng mình” trong khi tư tưởng ấy ở “hầu hết các nơi trên thế giới đã vứt bỏ vào sọt rác”. Xin thưa rằng, mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết đã sụp đổ, nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn là xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại bởi những giá trị vĩnh hằng của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn mãi mãi tồn tại. Thật vậy, trải qua 100 năm, kể từ Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đến nay, trên thế giới đã xảy ra rất nhiều sự kiện quan trọng. Trong đó, Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện mang tầm vóc lịch sử vĩ đại với những giá trị nhân văn xuyên thời đại. Những giá trị ấy bao gồm:

Thứ nhất, đây là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên đánh đổ giai cấp áp bức, bóc lột, mở ra quá trình hiện thực hóa tư tưởng và sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Đây là một trong những giá trị, ý nghĩa nhân văn xuyên thời đại, thể hiện sức sống bất diệt, sự trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga đã đập tan ách áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga, phá bỏ hệ thống thuộc địa của đế quốc Nga và chấm dứt sự bất bình đẳng giữa các dân tộc. Lần đầu tiên đưa giai cấp công nông lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa; cổ vũ hàng triệu triệu ngư­­ời thuộc các dân tộc bị áp bức, nô dịch của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Xét trên phạm vi thế giới, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở rộng phạm vi của vấn đề dân tộc và biến đổi cuộc đấu tranh chống áp bức dân tộc, thành công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc. Do đó, Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra khả năng rộng lớn và những con đường cách mạng cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc. Nhờ có Cách mạng Tháng Mười Nga, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông và phong trào công nhân ở các nước tư bản, đế quốc phương Tây đã có sự gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.

Thứ hai, giá trị nhân văn xuyên thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga còn bởi ảnh hưởng toàn diện, lâu dài của cuộc Cách mạng này đối với sự phát triển của xã hội loài người. Từ sự lan tỏa ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, mà trực tiếp là sự giúp đỡ của Liên Xô, cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thành công ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Thực tiễn xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa cho thấy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định xu hướng phát triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới cũng như tương lai tốt đẹp của nhân loại.

Thứ ba, Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng mang sứ mệnh khai sinh chủ nghĩa xã hội hiện thực – một kiểu xã hội mới, công bằng và dân chủ cho thế giới đương đại. Tính công bằng, dân chủ trong chủ nghĩa xã hội hiện thực là đặc trưng cơ bản phản ánh giá trị nhân văn xuyên thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga với sự phát triển của thế giới đương đại. Không thể phủ nhận giá trị nhân văn của cuộc Cách mạng này, bởi chưa có cuộc cách mạng xã hội nào có thể so sánh, càng không thể vượt qua tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười Nga về tính hiện thực của những giá trị nhân văn và ý nghĩa thời đại. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt mới: từ chỗ chỉ là ước nguyện, hoài bão của nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột; từ chỗ chỉ là lý luận cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực sinh động không chỉ ở đất nước Xô viết, mà hình thành một hệ thống trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã chấm dứt thời đại độc tôn của chủ nghĩa tư bản, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới của phát triển, tiến bộ và công bằng xã hội.

Thứ tư, giá trị nhân văn mang ý nghĩa quốc tế và thời đại là nhiều quốc gia đang nỗ lực xây dựng xã hội không có bóc lột, mọi người có cuộc sống hạnh phúc, bình đẳng. Trong thực tế, ngay sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn trở thành xu thế phổ biến. Có thể nói, Cách mạng Tháng Mười Nga không chỉ mở đường phát triển cho đất nước Xô viết, mà nó có ý nghĩa phổ biến, tất yếu đối với sự phát triển của nhiều quốc gia, dân tộc bằng việc xây dựng một chế độ xã hội mới trong lịch sử nhân loại. Đó là xã hội không còn bóc lột, nhân dân lao động có có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, bình đẳng, được tôn trọng – chế độ xã hội chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Trong đó, nước Nga Xô viết và sau đó là Liên Xô, là Nhà nước công nông đầu tiên thực hiện đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc mình, mà còn vì sự phát triển và tiến bộ của toàn thể nhân loại. Mặc dù chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ, nhưng nhiều quốc gia, dân tộc đã và đang nỗ lực xây dựng đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Vì sao lại xuất hiện xu hướng này trong bối cảnh hiện nay. Điều đó chỉ có thể giải thích rằng, chính những thành tựu nổi bật của một thế kỷ xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, đó là sự lớn mạnh nhanh chóng và sự xuất hiện nhiều mô hình xã hội chủ nghĩa thực sự là sức hấp dẫn thu hút nhiều quốc gia, dân tộc lựa chọn con đường phát triển là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thiết nghĩ, với những giá trị nhân văn xuyên thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga như vậy, nên không chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, mà sẽ còn nhiều đảng chính trị khác tiếp tục lựa chọn và kiên định lý tưởng Cộng sản, kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.