Bộ mặt thật của “Nhóm Nhà giáo miền Nam”

Mới đây, trên trang mạng danlambaovn.blogspot.com, một số người xưng danh là “Nhóm Nhà giáo Miền Nam” có bài viết, tiêu đề “Thư xuân gửi đội quân 47 và toàn thể dư luận viên”. Thoạt nghe, người đọc lầm tưởng là lời chúc nhau đầu xuân, nhưng ai ngờ, sau khi đọc mới thấy đây là những lời lẽ đầy sự giả dối, quanh co, ngụy biện của nhóm phản động nhằm kích động, kêu gọi lực lượng 47 của quân đội phản bội lại Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin có đôi điều làm rõ âm mưu của nhóm phản động này.

Thứ nhất, “Nhóm Nhà giáo Miền Nam” cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử, và chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những lời lẽ bỉ ổi, cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn lịch sử đã, đang diễn ra trên đất nước ta, những người xưng danh là “Nhóm Nhà giáo Miền Nam” đã phơi bày bộ mặt thật của những kẻ phản động, chống đối đang bị sự thật lịch sử chân chính vạch mặt, là bọn phản bội Tổ quốc và Nhân dân. Cũng xin nói thêm rằng, đây là những kẻ bồi bút của chế độ tay sai đã bị xóa bỏ cách đây gần nửa thế kỷ. Vậy mà, họ vẫn tự xưng danh lẫn lộn trắng, đen với những nhà giáo chân chính của ngày hôm nay.

Sự thật lịch sử, cả thế giới đã ghi nhận những thành quả vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở thế kỷ XX. Mọi người dân Việt Nam đều hiểu rõ rằng, ở thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh thoát khỏi ách áp bức, nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp và phát xít Nhật trở thành người làm chủ vận mệnh đất nước, làm chủ thật sự bản thân mình. Và ngày hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, điều đó là sự thật không có gì phải bàn cãi.

Trải qua hơn 30 năm đổi mới, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiếp tục viết nên những kỳ tích mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khiến cả thế giới kính phục. Bất kỳ người nào có cái nhìn khách quan, không xuyên tạc về xã hội Việt Nam đều thấy rằng, lịch sử Việt Nam đã đi đúng con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhân dân Việt Nam với ý chí kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để đứng vào hàng tiên phong của các dân tộc trên thế giới chống đói nghèo, lạc hậu, bất bình đẳng. Tuy là một nước đang phát triển, nhưng mấy năm gần đây, nhiều tổ chức của Liên Hợp quốc đã công nhận Việt Nam là quốc gia dân chủ; an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Lịch sử dân tộc Việt Nam ghi nhận, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Vậy mà, đáng buồn thay cho đến ngày hôm nay vẫn còn những kẻ xưng danh là người Việt Nam nhưng lại xuyên tạc, phủ nhận sự thật đó.

Không phụ niềm tin của nhân dân, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, những khi mắc sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta luôn nhận rõ trách nhiệm của mình và kiên quyết sửa chữa, khắc phục triệt để, “không có vùng cấm” cho bất cứ cá nhân nào, dù người đó là ai. Hiếm thấy có một đảng nào, khi có những khuyết điểm, sai lầm lại công khai nhận khuyết điểm trước nhân dân, động viên nhân dân tham gia ý kiến đóng góp phê bình Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo cách mạng giành thắng lợi. Mới đây, Đảng có quy định số 102-QĐ/TW “Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” càng cho thấy quyết tâm trong chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Những việc làm đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân. Mọi hành động, việc làm xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo và công lao của Đảng, dù được che dấu dưới chiêu bài nào, hình thức, thủ đoạn nào cũng đều chỉ là lừa bịp nhân dân, bởi thực tiễn lịch sử không thể thay đổi.

Thứ hai, xúc phạm đến danh dự và cố tình bôi đen bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Thực tiễn, gần một thế kỷ qua đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng vẻ vang của quân đội. Là lực lượng chiến đấu từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, quân đội ta đã viết nên truyền thống lịch sử vẻ vang “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Sự ra đời của lực lượng tác chiến trên không gian mạng của quân đội ta xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Đây là sự phát triển lực lượng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ra đời và phát triển, cùng với đó, các thế lực thù địch có sự thay đổi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta trên không gian mạng; trong đó có những thủ đoạn xuyên tạc, lừa bịp, chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phải ngăn chặn kịp thời.

Khoa học và công nghệ phát triển mang lại nhiều lợi ích cho con người, đưa con người xích lại gần nhau hơn trong một thế giới phẳng, nhưng đầy biến động của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Không gian mạng là nơi để nhân loại – những con người chân chính trao đổi thông tin, giao lưu với nhau nhân văn, lành mạnh. Song, đây cũng là nơi để các thế lực thù địch lợi dụng, đưa thông tin thất thiệt, sai trái, xuyên tạc sự thật, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự xuyên tạc trắng trợn chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tác chiến trên không gian mạng theo lời “Nhóm Nhà giáo Miền Nam” là những hành động đê hèn, bỉ ổi nhằm đánh lừa dư luận. Hơn nữa, những lời lẽ kích động, lôi kéo cán bộ, chiến sĩ của ta chống lại Đảng là hành động xúc phạm đến bản chất, truyền thống của quân đội. Đây chính là các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá ta cần phải được vạch mặt làm rõ và đấu tranh ngăn chặn kịp thời.

Những lời xuyên tạc giả dối, ngụy biện, quanh co trong “Thư xuân” của  “Nhóm Nhà giáo Miền Nam” phải khẳng định rõ ràng, đây không phải là những nhà giáo chân chính, càng không phải là thái độ của người yêu nước chân chính  như họ tự xưng. Người Việt Nam yêu nước chân chính phải là người phấn đấu không biết mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bất kỳ ai đòi xóa bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đều là những kẻ phản động, giả nhân, giả nghĩa, phủ nhận lịch sử, triệt tiêu động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước từ chính con đường xã hội chủ nghĩa. Đó chính là những thủ đoạn bịp bợm, lừa gạt nhân dân ta nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Sự thật nội dung trong “Thư xuân”, phải chăng là những lời sám hối của những kẻ một thời làm tay sai trong chế độ Ngụy quyền Sài Gòn đã bị xóa bỏ cách đây hơn 40 năm. Hành động đê hèn và những lời lẽ hết sức ngông cuồng chắc chắn sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Bởi lẽ, từ nay không gian mạng sẽ từng bước được kiểm soát chặt chẽ, không còn đất dung thân cho các phần tử cơ hội, phản động. Lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang sám hối, đã lộ nguyên hình trong “Thư xuân” rằng, trang lịch sử này còn mới tinh khôi và đang tiếp diễn. Quay lưng với lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng của dân tộc và những lời cổ súy bằng thủ đoạn xóa bỏ sự thật lịch sử nhất định sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Bộ mặt thật của “Nhóm Nhà giáo miền Nam”

 • 27 Tháng Hai, 2018 at 4:53 chiều
  Permalink

  Xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận lịch sử là tội ác không thể tha thứ. Những tên phản động trong nhóm Nhà giáo miền Nam đáng bị lên án, trừng trị.

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 10:41 sáng
  Permalink

  Sự xuyên tạc trắng trợn chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tác chiến trên không gian mạng theo lời “Nhóm Nhà giáo Miền Nam” là những hành động đê hèn, bỉ ổi nhằm đánh lừa dư luận mà thôi

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2019 at 1:30 chiều
  Permalink

  “Nhóm Nhà giáo Miền Nam” cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự thật lịch sử, và chống Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply
 • 16 Tháng Tư, 2019 at 8:13 sáng
  Permalink

  Bất kỳ ai đòi xóa bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đều là những kẻ phản động, giả nhân, giả nghĩa, phủ nhận lịch sử, triệt tiêu động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước từ chính con đường xã hội chủ nghĩa

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.