“Chuyện quốc phòng” không thể “thoáng suy tư”

Vừa qua, trên trang “Baoquocdan”, Lê Nguyễn đã đăng tải bài viết: “Thoáng suy tư về chuyện quốc phòng” với nội dung lợi dụng, bày đặt “chuyện quốc phòng” để xuyên tạc đường lối quốc phòng bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đang thực hiện. Bởi vậy, cần đấu tranh, khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, quan điểm, nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam đang thực hiện là đúng đắn! Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra. Với quan điểm đó, nhiệm vụ quốc phòng là: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước. Kiên định nguyên tắc chiến lược, đồng thời linh hoạt về sách lược quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là quan điểm, đường lối thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ hai, xây dựng quân đội và trang bị vũ khí bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa không phải là chạy đua vũ trang! Trong bài viết của Lê Nguyễn, Y không chỉ tìm mọi cách phủ nhận đường lối quốc phòng mà còn xuyên tạc khi cho rằng “tư duy xây dựng bộ máy quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng sức mạnh quốc phòng là việc không phù hợp”! Theo Y, để tăng cường sức mạnh quốc phòng thì cần phải “quên hẳn tư duy trang bị vũ khí, chạy đua vũ trang” – Đây là, quan điểm sai trái, không thể chấp nhận được, bởi, mục đích xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Việt Nam là tự vệ chính đáng và những chủ trương, phương châm quốc phòng của Việt Nam đã thể hiện rõ bản chất là yêu hòa bình, vì hòa bình, chiến đấu để bảo vệ hòa bình.

Thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về quốc phòng bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới. Kế thừa tư tưởng, bài học dựng nước và giữ nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện có hiệu quả những nguyên tắc, phương châm, phương pháp cụ thể, sâu sắc về vấn đề quốc phòng phù hợp với mỗi giai đoạn cách mạng. Sau hơn 37 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, thành tựu nổi bật nhất là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Kết quả này, là quá trình nỗ lực, kiên định quan điểm, đường lối quốc phòng đúng đắn ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930, không phải là “chuyện” hay chỉ “thoáng suy tư” như Lê Nguyễn bày đặt, xuyên tạc!

Quan điểm, đường lối về quốc phòng bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm đó, mọi người dân Việt Nam cần tỉnh táo, kiên định với mục tiêu: Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực góp phần chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa và đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của những kẻ như Lê Nguyễn!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.