Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng là một nội dung rất cơ bản, một nhiệm vụ trọng yếu và rất cần thiết đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, có ý nghĩa quyết định chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị. Ngày nay, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trưởng thành trong thời bình, chủ yếu rèn luyện từ trong nhà trường lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của mặt trái kinh tế thị trường của lợi ích kinh tế sự phân hóa giầu nghèo toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là tác động tiêu cực của thông tin mạng và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang vô cùng thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Vì thế, việc xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân là một công trình vĩ đại, rất công phu, nghiêm túc, phải đúng quy trình, chương trình, có hệ thống giải pháp hợp lý; sát hợp với thực tiễn công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với từng hệ lực lượng, từng loại đối tác, đối tượng hợp tác, tác chiến hiện nay. Trong đó, sự nêu gương, sự mẫu mực và đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ là vô cùng quan trọng

Mục tiêu, yêu cầu có tính nguyên tắc trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân phải thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung sau:

 1. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội;
 2. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; thực hiện đúng nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân.
 3. Nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi” phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đợc giao.
 4. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, cần triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp, biện pháp cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể, trong đó chú trọng các biện pháp sau đây:

Một là, cập nhật và tăng hàm lượng khoa học, tính đảng, tính giai cấp trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là tri thức khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, bổ sung, cập nhật tri thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, công nghệ và nghệ thuật quân sự, an ninh, đấu tranh tự phê bình và phê bình…Đây là cơ sở xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học nhờ đó mà phân biệt rõ phải trái, đúng sai, thật giả, trắng đen, chân lý, sai lầm trong đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, phản động; bảo vệ lẽ phải, chân lý, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng; khẳng định giá trị, ý nghĩa suốt đời phấn đấu vì muốn quên thân vì nhân dân phục vụ.

Hai là, tăng cường bồi dưỡng, củng cố niềm tin, tình cảm cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân; giúp họ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, có thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận duy vật biện chứng khoa học, cách mạng ; gắn bó mật thiết với đơn vị, đồng chí, đồng đội, yêu quý, tôn trọng con người, quê hương, đất nước; tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, con đường đã lựa chọn, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Ba là, tăng cường rèn luyện cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trong thực tiễn huấn luyện, sẵng sàng chiến đấu theo đúng phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, đặt ra các tình huống phức tạp, gay cấn để thử thách, tôi rèn trí lực, nghị lực, tâm lực, sức khỏe, qua đó bồi dưỡng tác phong, phong cách tư duy độc lập, sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học để cán bộ, chiến sĩ luôn có quan điểm đúng, luôn tự tin trong giao tiếp nhận và ứng xử thắng lợi trước các tình huống bất ngờ, không lúng túng, bị động trước các thông tin sai trái, xấu độc, trái chiều ập đến.

Đó là cách tốt nhất để tạo “hệ miễn dịch”, giúp cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân thực hiện tốt “4 không”: Không nghe, không xem, không đọc, không tin” những điều nhảm nhí, bịa đặt, xuyên tạc, nhất là những thông tin sai trái, xấu độc lan tràn trên các mạng xã hội và sách báo, đài phát thanh của các thế lực thù địch, phản động hiện nay.

Tóm lại, để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là vấn đề cốt yếu nhất, là cơ sở nền móng vững chắc nhất, đảm bảo cho lượng lượng Quân đội nhân dân tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đó cũng là vũ khí sắc bén nhất để cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn, phức tạp đến đâu cũng luôn vững vàng, kiên định; không mắc mưu “diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

 • 30 Tháng Ba, 2016 at 4:00 chiều
  Permalink

  Đấu tranh phòng chống những thông tin xấu độc hiện nay cần nắm vững những nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội xã hội chủ nghĩa, nhất là các nguyên tắc về dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống thông tin xấu độc còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính của mỗi người.

  Reply
 • 30 Tháng Ba, 2016 at 9:26 chiều
  Permalink

  Để tiến hành một cách có hiệu quả cuộc đấu tranh chống lại sự phá hoại của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hào bình” cần phải tăng cường, củng cố trận địa tư tưởng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi quân nhân. Đồng thời một trong những biện pháp quan trọng là tổ chức cho mỗi quân nhân, tuỳ đối tượng, nghiên cứu một cách có chọn lọc những yếu tố tích cực, hợp lý và phân tích, phê phán những mặt sai lầm về lý luận và thực tiễn của các quan niệm sai trái, thù địch để họ có thể hiểu rõ và chủ động phòng tránh.

  Reply
 • 20 Tháng Tư, 2016 at 9:09 chiều
  Permalink

  Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bản lĩnh chính trị vững vàng là vacxin, là chất kháng thể mạnh mẽ nhất để chống lại sự xâm nhập của những thói hư tật xấu, những cám dỗ tầm thường, những thông tin sai trái, thù địch và những luận điệu kích động chống phá. Do vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng có vai trò rất quan trọng, đòi hòi phải tiến hành thường xuyên, liên tục, giống như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Phải xây dựng chất kháng thể thật vững mạnh để vượt qua những cám dỗ, những lợi ích tầm thường, giữ vững niềm tin sắt son vào sự nghiệp cách mạng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.