Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề lớn; trong đó đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ Hiến pháp 2013 là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi lẽ, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản, quy định trong Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế chính trị – xã hội, để xây dựng ý thức cho mọi người dân “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; là cơ sở để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới hiến định về quân đội, mới cả về cách tiếp cận, nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ; mới cả về hình thức trình bày, phương pháp diễn đạt.

Nhìn chung, các điểm mới hiến định về quân đội đều toát lên tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và phản ánh sâu sắc quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thực hiện quyền và nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định rõ hơn vai trò ngày càng tăng lên của quân đội ta trong bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới: toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức. Sự hiến định của Hiến pháp năm 2013 đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là đòn chí tử đánh sập quan điểm, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch với mưu đồ phủ nhận vai trò: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một trong những nội dung trọng điểm, rất mới được hiến định; mang tính thời sự nóng bỏng, có tính hấp dẫn lớn, thu hút sự quan tâm theo dõi, bàn luận của nhiều người cả ở trong nước và bạn bè quốc tế, thậm chí cả các thế lực thù địch cũng quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh, sự sống còn của quốc gia dân tộc Việt Nam trong bối cảnh phức tạp hiện nay; đó là nội dung Chương 4 về bảo vệ Tổ quốc và một số điều khoản khác trong bản Hiến pháp năm 2013 có quan hệ mật thiết với Chương IV về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, về mục tiêu, nhiệm vụ, sức mạnh, lực lượng, phương thức tác chiến và tổ chức, biên chế của quân đội ta hiện nay như vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng toàn dân xây dựng đất nước; xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng; tham gia một số hoạt động quốc tế như cứu hộ, cứu nạn mang tính nhân đạo, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình trong khu vực và thế giới, v.v..

Có thể khẳng định rằng, các nội dung mới về quân đội, chứa đựng hàm lượng khoa học sâu sắc, tính chân thực, chính xác, rõ ràng, góp phần làm cho bản Hiến pháp năm 2013 toát lên sức sống mới, tinh thần mới, rất sinh động, sáng tạo; phản ánh đúng đắn tình hình thực tiễn công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gần 30 năm qua và những năm tới; đó là tinh thần phấn đấu, vươn lên “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ; là ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; không để mất đất, mất biển đảo, mất dân.

Để giữ vững môi trường hòa bình, sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc Tổ quốc nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong Chương 4, tại các Điều 64, 65 và 66 của bản Hiến pháp đã nhấn mạnh việc củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; trong đó ba lần nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, của quân đội ta nói riêng. Điều 64 viết: “Tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân”; Điều 66 viết: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân.

Ngoài 5 điều nêu trong Chương 4 về bảo vệ Tổ quốc, có nhiều nội dung mới được hiến định liên quan trực tiếp đến xây dựng quân đội, trong Hiến pháp năm 2013 còn có một số điều, khoản có nội dung mới liên quan đến tổ chức quân đội; quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia quân đội được trình bày ở các chương khác. Chẳng hạn: Điều 15, khoản 1 viết: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Điều 45 khẳng định: 1- Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. 2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đây không chỉ là quyền lợi và nghĩa vụ chân chính của công dân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ khi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, mang danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương. Đó là giá trị và ý nghĩa của cuộc sống, mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Hiến pháp năm 2013 còn có điểm mới được hiến định liên quan trực tiếp đến quân đội là: Tại khoản 5, Điều 88 khẳng định: Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn: “Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam và yêu cầu, nội dung nhiệm vụ xây dựng quân đội, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh được hiến định trong Hiến pháp năm 2013. Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng, giúp đỡ và gọi bằng cái tên thân thương, trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ”, “Bộ đội của dân”. Kể từ khi ra đời cho đến nay, hơn 70 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Lời dạy của Bác đã phản ánh sâu sắc bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

 • 26 Tháng Mười Một, 2015 at 8:52 sáng
  Permalink

  Đòi quân đội chỉ phục tùng nhà nước, về thực chất là tuyên truyền cho sự chuyển hoá lập trường chính trị vô sản sang lập trường chính trị tư sản, lôi kéo quân đội tham gia vào chính trị tư sản, làm biến chất quân đội cách mạng, đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng đã được xác lập, trở thành tôi tớ cho giai cấp tư sản. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội ta không thể là một công cụ bạo lực “Phi chính trị” đứng ngoài cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và CNXH: bởi bản thân nó chính là một lực lượng chính trị, là công cụ bạo lực của nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam./.

  Reply
 • 27 Tháng Mười Một, 2015 at 12:29 sáng
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua đã chứng minh, Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện theo nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta luôn khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội. Mọi biểu hiện làm giảm sút, hạ thấp vai trò sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội với mục đích “phi chính trị hóa” quân đội đều là sai trái và làm suy yếu quân đội. Do vậy chúng ta cần nâng cao cảnh giác, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng, ra sức đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, giữ vững niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, ra sức học tập, rèn luyện góp phần xây dựng quân đội theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:56 chiều
  Permalink

  Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng của mỗi dân tộc. Nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia thiêng liêng và bất khả xâm phạm là nguyên tắc xuyên suốt lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam là kết quả đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử, từ thuở Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh. Ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chuyển thành lòng yêu nước, chảy một mạch ngầm mãnh liệt trong đời sống con người Việt Nam, truyền từ đời này sang đời khác. Dù phải trải qua hàng chục cuộc chiến tranh lớn nhỏ, dưới ách đô hộ của các thế lực phong kiến, thực dân, đế quốc, dân tộc Việt Nam luôn phất cao hào khí anh hùng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong dựng nước và giữ nước, xây dựng và giữ gìn biên cương lãnh thổ quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:49 chiều
  Permalink

  “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Bác Hồ đối với Đoàn quân tiên phong năm xưa mãi mãi là chân lý, nhiệm vụ của Quân đội ta hôm nay và mai sau. Để thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả đó, Quân đội ta phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời gắn bó chặt chẽ với nhân dân, tiếp tục phát huy và tô thắm truyền thống hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:32 chiều
  Permalink

  “Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình
  Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá
  Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả
  Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây
  Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi
  Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ
  Thắp lên ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã
  Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông”

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:36 sáng
  Permalink

  Hiến pháp năm 2013 còn có điểm mới được hiến định liên quan trực tiếp đến quân đội là: Tại khoản 5, Điều 88 khẳng định: Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn: “Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam”. Thế mà những kẻ dỗi hơi còn nhiều chuyện thế nhỉ, chắc hẳn chúng là những kẻ nhàn cư vi bất thiện.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:31 sáng
  Permalink

  Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
  Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể
  Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
  Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
  Tóc mẹ thì bới sau đầu
  Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
  Cái kèo, cái cột thành tên
  Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
  Đất Nước có từ ngày đó…

  Đất là nơi anh đến trường
  Nước là nơi em tắm
  Đất Nước là nơi ta hò hẹn
  Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
  Đất là nơi “con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc”
  Nước là nơi “con cá ngư ông móng nước biển khơi”
  Thời gian đằng đẵng
  Không gian mênh mông
  Đất Nước là nơi dân mình đàon tụ
  Đất là nơi Chim về
  Nước là nơi Rồng ở
  Lạc Long Quân và Âu Cơ
  Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
  Những ai đã khuất
  Những ai bây giờ
  Yêu nhau và sinh con đẻ cái
  Gánh vác phần người đi trước để lại
  Dặn dò con cháu chuyện mai sau
  Hàng năm ăn đâu làm đâu
  Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ
  Trong anh và em hôm nay
  Đều có một phần Đất Nước
  Khi hai đứa cầm tay
  Đất Nước trong chúng mình hài hòa nồng thắm
  Khi chúng ta cầm tay mọi người
  Đất nước vẹn tròn, to lớn

  Mai này con ta lớn lên
  Con sẽ mang đất nước đi xa
  Đến những tháng ngày mơ mộng
  Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
  Phải biết gắn bó san sẻ
  Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
  Làm nên Đất Nước muôn đời…

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:01 chiều
  Permalink

  Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, xây nên truyền thống tốt đẹp “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Quân đội ta thật sự là công cụ bạo lực sắc bén, là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Vị trí, vai trò, chức năng, bản chất của Quân đội được hiến định cho thấy sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội. Đây vừa là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam để không phụ lòng tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bác Hồ kính yêu.

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2018 at 2:04 chiều
  Permalink

  Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình; trước yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.