CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁC HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ BẦU CỬ

Hiện nay, cơ quan chức năng đang chủ động, tích cực tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Song với mưu đồ đen tối, các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang tiến hành nhiều hoạt động chống phá bầu cử của chúng ta với tính chất hết sức quyết liệt. Chúng đưa ra nhiều thông tin thiếu chính xác, bình luận theo ý đồ xấu, hướng lái dư luận theo hướng tiêu cực, kích động tư tưởng hoài nghi về công tác bầu cử, gieo rắc nhận thức lệch lạc về hoạt động bầu cử của chúng ta. Những hoạt động chống phá của chúng được biểu hiện ở một số nội dung sau:

Một là, chúng tìm mọi cách để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử. Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội lực lượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã liên tục tung ra những bài viết, bài phỏng vấn chứa đựng nội dung tiêu cực, thiếu chính xác về công tác bầu cử. Chúng đưa ra những luận điệu hết sức sai lệch như: “Bầu cử chỉ là màn kịch dân chủ giả hiệu do Đảng đạo diễn, là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”, v.v.. Chúng cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, là ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Do vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam không được tham gia vào công tác bầu cử; phải từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam v.v..

Những luận điệu và nhận định trên là hoàn toàn sai trái cần phải bác bỏ. Bởi lẽ, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội đã được quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Do đó, việc Đảng lãnh đạo đối với công tác bầu cử là hoàn toàn hợp hiến, đúng quy định của pháp luật. Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm cho thắng lợi của công tác bầu cử. Qua đó, góp phần lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đối với đội ngũ đại biểu; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là điều cần thiết để củng cố, đoàn kết thống nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Hai là, chúng hô hào chiêu trò “tự ứng cử”, tìm mọi cách để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử. Mục đích của chiêu trò “tự ứng cử” mà các nhà “dân chủ rởm” đang thực hiện là nhằm phá hoại bầu cử của chúng ta. Đồng thời, thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, các đối tượng đánh bóng tên tuổi của một số kẻ chống đối, thù địch. Qua đó, các đối tượng xấu lợi dụng tung tin để tạo cớ cho các thế lực thù địch trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc, biến tướng, vu khống, công kích chống phá công tác bầu cử của Việt Nam. Pháp luật nước ta đã quy định: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử; đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp. Quyền bầu cử và ứng cử là của công dân, là quyền được hiến định. Không ai có quyền cản trở việc công dân thực hiện những quyền này. Nhưng những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải đáp ứng được những tiêu chuẩn theo quy định. Các tiêu chuẩn cơ bản đối với ứng viên đó là: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm…

Việc lựa chọn những ứng cử viên để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp phải được tiến hành theo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã xác định rõ: “Chúng ta kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước”.

Ba là, chúng cố tình xuyên tạc, phủ nhận công tác tổ chức bầu cử. Trên nhiều trang mạng xã hội các cá nhân và tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang đăng tải, lan truyền những bài viết có tự đề “xếp ghế” cho nhân sự trong Quốc hội ở Việt Nam. Chúng đưa ra những bình luận vô cùng độc hại cho rằng bầu cử Quốc hội chỉ là hình thức, quyền lực trong Quốc hội đã được các “phe nhóm” của Đảng “an bài”, “thỏa hiệp”, “phân chia”. Khi thông tin về số lượng đại biểu là người ngoài Đảng, chúng tìm mọi cách chọc ngoáy, xuyên tạc, biến tướng bản chất của sự việc. Ngày 11/1/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp bàn và dự kiến cơ cấu số lượng đại biểu là người ngoài Đảng chiếm từ 5-10%. Tuy nhiên, với mưu đồ chống phá công tác bầu cử, chúng đã xuyên tạc, đưa ra những luận điệu hướng lái, cho rằng Đảng quy định số lượng đại biểu ngoài Đảng là quá ít, cần phải “cân bằng quyền lực” trong Quốc hội bằng cách chia một nửa số ghế cho những người ngoài Đảng… Thậm chí, có đối tượng còn đòi xóa bỏ cơ chế bầu cử hiện tại, đòi hỏi phải tiến hành bầu cử theo phương thức của các nước tư bản.

Chiêu trò “đòi ghế” trong Quốc hội không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên lợi dụng vấn đề này, các thế lực phản động, chống đối tìm mọi thủ đoạn để phá hoại bầu cử, cài cắm các “mầm mống dân chủ” vào Quốc hội nhằm biến nghị trường trở thành diễn đàn để cách đối tượng thực hiện hoạt động chống phá, hình thành lực lượng đối lập trong Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và hiện thực hóa chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm nước ta tự suy yếu từ bên trong. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác tỉnh táo nhận diện, tránh bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch của chúng, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin đối với Đảng và Nhà nước đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XV./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.