ĐỖ NGÀ – KẺ XUYÊN TẠC VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI

Vừa qua trên Bloger của baotiengdan Đỗ Ngà có bài viết: Chỉ cần vứt “cái gọi là Quốc hội” vào sọt rác thì dân sẽ rất hoan nghênh, cho rằng: ở Việt Nam độc đảng thì đảng áp đặt ý chí của nó lên toàn dân, còn ở Mỹ đa đảng thì toàn dân áp đặt ý chí lên các đảng phái và Quốc hội Việt Nam là một tổ chức vô nghĩa, ngốn tiền ngân sách của dân, trong đó toàn là người đại diện cho đảng và gật theo chỉ đạo của đảng. Tổ chức này là sân chơi riêng của Đảng cộng sản. Vậy nên, phải dẹp bỏ quốc hội để khỏi phải tốn thời gian của dân và khỏi tốn tiền thuế của dân vô ích. Thực tế, Đỗ Ngà đang cố tình không hiểu gì về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ nhất, hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay gồm Đảng, Nhà nước (Nhà nước gồm: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp), Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Đảng là thành viên của hệ thống chính trị, giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị. Vai trò lãnh đạo của Đảng được hiến định trong Hiến pháp. Điều 4, Hiến pháp năm 2013 đã quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và cả xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hiện nay nước Mỹ với sự tồn tại của 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng (Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà) thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập, nhưng xét về bản chất chỉ là một đảng – đảng của giai cấp tư sản. Chính người Mỹ, Paul Mishler – Giáo sư trường Đại học bang Indiana đã khẳng định: Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học, v.v. đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra; nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là Đảng Cộng hòa hay Dân chủ.

Thứ hai, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất bởi vì theo quy định của Hiến pháp, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của nhân dân. Theo quy định của Hiến pháp, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật. Bằng việc làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất về hình thức và bản chất của Nhà nước; ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định các nội dung cơ bản về chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc và về tổ chức bộ máy nhà nước. Bằng việc làm luật và sửa đổi luật, Quốc hội điều chỉnh các quan hệ xã hội trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Quốc hội là cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đó là những chủ trương lớn, những vấn đề quốc kế dân sinh, những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Không một cơ quan nào đứng trên Quốc hội trong xem xét, đánh giá việc thi hành Hiến pháp, luật – những văn bản mà chỉ Quốc hội mới có quyền ban hành. Các cơ quan do Quốc hội thành lập và người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn phải chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội. Quốc hội là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là biểu trưng sức mạnh trí tuệ của cả dân tộc Việt Nam; Chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội được quy định toàn diện trên các lĩnh vực: lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhằm phục vụ cho lợi ích chung của toàn thể nhân dân. Có thể khẳng định rằng, trải qua 75 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam là 75 năm Quốc hội tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phụng sự, cống hiến vì lợi ích quốc gia và dân tộc, nói lên tiếng nói của nhân dân, hành động theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chính vì vậy, trong mỗi kỳ họp Quốc hội, nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi, giám sát và luôn tin tưởng vào vai trò của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy rõ sự xuyên tạc của Đỗ Ngà về vai trò của Quốc hội nhằm chống phá cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu Đỗ Ngà và đồng bọn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.