Sự kệch cỡm, ngô ngê của Lê Dủ Chân

Luận điệu xuyên tạc, nói sai sự thật nhằm phủ nhận và hạ thấp vai trò của Quốc hội nước ta là của Lê Dủ Chân. Y viết bài: “Quốc hội nước CHXHCNVN – Kẻ ăn lương của dân mạo danh dân làm việc phản dân”. Tuy nhiên, cách diễn giải của y quá vụng về, ngô ngê, Bởi vì:

Thứ nhất, Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân đã được hiến định trong Hiến pháp của nước ta. Cách đây hơn 70 năm, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946) thành công là dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Trong tuyên ngôn của Quốc hội Việt Nam, ngày 2/3/1946 có ghi: “Chủ quyền của nước Việt Nam độc lập thuộc về toàn thể dân Việt Nam. Vận mệnh quốc gia Việt Nam ở trong tay Quốc hội Việt Nam… các dân tộc ở trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền hạn và nhiệm vụ ngang nhau” và được hiến định trong Hiến pháp năm 1946. Trong các giai đoạn của cách mạng, kế thừa, phát triển Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp các năm 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định nội dung trên. Tại Điều 69, Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân, Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội do Nhân dân bầu ra, là cơ quan nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân. Chỉ Quốc hội mới có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật, thành các quy định chung mang tính chất bắt buộc phải tuân thủ đối với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Hiến pháp giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động Nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân được thể hiện: Quốc hội là cơ quan nhà nước do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; Quốc hội gồm các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân; Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cả nước.

 Thứ hai, vai trò Quốc hội Việt Nam đã được khẳng định qua thực tiễn. Ra đời trong “khói lửa” của cuộc đấu tranh cách mạng, Quốc hội vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Hội tụ đại biểu khắp mọi miền đất nước, từ những nhà cách mạng đầy nhiệt huyết đến đại diện các ngành, các giới, các giai cấp, tầng lớp, các thành phần dân tộc, tôn giáo… Quốc hội là biểu tượng của độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, với 13 khóa hoạt động, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nước ta, quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu cho mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam độc lập dân chủ, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Thứ ba, Quốc hội Việt Nam luôn đổi mới hoạt động để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của hơn 70 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn tiếp tục đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Quốc hội Việt Nam đã và đang đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội đã đẩy mạnh hoạt động lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc trong đời sống kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo hướng thực chất hơn, bảo đảm lợi ích quốc gia, phù hợp ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, cụ thể hóa chủ trương, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ những điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động ngoại giao nghị viện, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước.

Như vậy, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Quốc hội nước ta đã khẳng vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Mọi hoạt động của Quốc hội đều thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ta. Vị thế, uy tín của Quốc hội Việt Nam ngày càng nâng cao nước ta trên trường quốc tế. Vậy mà, những kẻ như Lê Dủ Chân vẫn cố tình xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ, vai trò và thành tựu của Quốc hội Việt Nam, hô hào, kích động nhân dân chống lại Quốc hội Việt Nam –  một thủ đoạn thâm độc, xảo trá, không thể chấp nhận. Chúng ta hãy cảnh giác với thủ đoạn thâm độc này của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự kệch cỡm, ngô ngê của Lê Dủ Chân

  • 13 Tháng Ba, 2017 at 9:24 sáng
    Permalink

    Có thể thấy những lời lẽ xuyên tạc của Lê Dủ Chân chỉ là bịa đặt. Thực tế cho thấy rằng với những kết quả đã đạt được qua 65 năm xây dựng và phát triển, chúng ta có cơ sở để tin chắc rằng, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ, giám sát của nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội nước ta nhất định sẽ ngày càng thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, làm tròn trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.