Bác bỏ hành động xuyên tạc chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Nguyễn Hùng

Thực tiễn lịch sử Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh, kiên định con đường, mục tiêu chủ nghĩa xã hội là trung thành với lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời phù hợp với yêu cầu tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, có cơ sở khoa học, đảm bảo cho nước ta giành được độc lập, thống nhất và vững bước đi lên thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Ấy vậy, mà phần tử cơ hội chính trị Nguyễn Hùng vẫn hoài nghi hỏi rằng: “Việt Nam là nước có lẽ là duy nhất trên thế giới vẫn còn các chữ “Xã hội chủ nghĩa” trong tên nước.Đọc tiếp

Read more

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – nguồn gốc thắng lợi của sự nghiệp đổi mới

Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhờ kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu đổi mới ở Việt Nam, con đường đi đúng đắn đã lựa chọn

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 8 thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh chứng hùng hồn làm phá sản những âm mưu, thủ đoạn thù địch, quan điểm sai trái của bọn cơ hội, xét lại dưới mọi màu sắc, kiểu loại; đồng thời là chứng cứ thuyết phục làm cho nhân dân ta tin tưởng, ngày càng nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường chúng ta đang đi tới. Không có chủ nghĩa xã hội thì làm sao có được độc lập dân tộc thực sự và triệt để, làm sao nhân dân ta được làm chủ và hạnh phúc, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế như hôm nay.

Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và bạn bè khắp năm châu, bốn biển đều đánh giá cao Việt Nam không chỉ vì nhân dân Việt Nam anh dũng, kiên cường và chiến thắng các đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn biết nhiều hơn thế vì chúng ta gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ và tự hào trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Ai cố tình xuyên tạc lịch sử, kẻ đó không phải người có lương tâm

Vì có quan điểm đối lập, thù địch với Đảng, Nhà nước và chế độ ta, một số người đã và đang cố tình lừa dôi lương tâm, “đội mũ ni che tai”, có mắt nhìn nhưng đã bị “mù lòa” vì không nhìn thấy sự thật đã và đang diễn ra trên đất nước ta hơn 87 năm qua. Họ cho rằng chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội là không tưởng, là đi theo vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Thử hỏi các người, như thế nào là “đi vào vết xe đổ Liên Xô, Đông Âu”?

Phải chăng các người vì bất đồng chính kiến, đối lập với quan điểm của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhắm mắt làm ngơ, cố tình chống phá cách mạng Việt Nam; luôn rêu rao ầm ĩ rằng, nếu Việt Nam tiếp tục đi theo con đường chủ nghĩa xã hội thì tất yếu sẽ dẫn đến đổ vỡ như mô hình Liên Xô và Đông Âu!?… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận quy luật khách quan

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động với nhiều sự kiện diễn ra nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Thế giới ấy nhìn có thể nhìn ở nhiều góc độ, nhiều cách tiếp cận khác nhau, song mang hai nội dung chính yếu, thống nhất biện chứng trong tổng thể của sự vận động, phát triển của thế giới đương đại, mà thế kỷ XXI đã, đang và sẽ chứng kiến. Trong đó, sự quá độ của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, mở đầu bằng Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại là nội dung chủ yếu của thời đại, đó là cái nhìn tổng quát, mang tính biện chứng, khách quan, khoa học, từ góc độ hình thái kinh tế – xã hội; và sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, kinh tế tri thức, xét từ góc độ kinh tế – kỹ thuật, sự phát triển của lực lượng sản xuất mới.… Đọc tiếp

Read more

Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được khẳng định

Không còn nghi ngờ gì nữa những thành quả tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã tạo ra sức mạnh và trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa – hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, cung cấp kịp thời sức người, sức của cho chiến trường miền Nam thì đế quốc Mỹ liệu có cúi đầu, cuốn cờ về nước? Liệu lịch sử có ghi dấu mốc Hiệp định Pari tháng 1-1973 hay không?

Dù khó khăn đến mấy, nhân dân ta vẫn kiên định vững bước đi trên con đường ấy, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với một vị thế và tư thế mới – vị thế và tư thế của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua đã chứng minh tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Thế nhưng, các thế lực thù địch với động cơ chính trị đen tối, luôn tìm cách phủ nhận, bôi đen, xuyên tạc mục tiêu đó. Âm mưu thâm độc của chúng là, muốn thay đổi chế độ ở nước ta, hướng đất nước ta đi theo con đường TBCN. Các quan điểm sai trái, phản động đó không thể đứng vững trước của thực tiễn lịch sử Việt Nam. Bởi vì:

Thứ nhất, đối với cách mạng Việt Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.… Đọc tiếp

Read more

Việt Nam đổi mới nhưng không đổi hướng

Trên một số trang mạng lại xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc, cổ súy một số bài viết chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đáng lưu ý là luận điệu xuyên tạc của Donguyen với tựa bài: “Việt Nam khi nào thay đổi và năm 2017”. Bài viết của y đã đưa ra nhiều nội dung xuyên tạc về Việt Nam và cổ súy, kích động nhân dân chống lại Đảng và Nhà nước ta, với ảo tưởng sẽ thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, cách diễn giải của y quá vụng về, những luận điệu y đưa ra đều không đúng sự thật nên ảo tưởng của y không bao giờ thực hiện được, Bởi vì:

Thứ nhất, quá trình đổi mới ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và vai trò lãnh đạo của Đảng ta.Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Giành độc lập dân tộc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn mà Đảng ta và dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Sự lựa chọn đó đã hội đủ các nhân tố khách quan và chủ quan của hoàn cảnh lịch sử dân tộc và thời đại.

Trước hết, dân tộc Việt Nam không thể giành được độc lập nếu không có đường lối cách mạng vô sản. Ngay từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta (năm 1858) đến trước năm 1930, đã có hàng trăm phong trào, cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, nhà yêu nước nhưng đều thất bại. Nguyên nhân chính là do không có đường lối cách mạng đúng theo một hệ tư tưởng tiên tiến, khoa học và cách mạng, phù hợp với tiến trình lịch sử.… Đọc tiếp

Read more

Nhà nước mang bản chất giai cấp

Cay cú và thất bại trong tuyên truyền chống phá Đại hội XII của Đảng, những người có tư tưởng đối lập và bất mãn với chế độ xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa) ở nước ta lại bày trò chống phá cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Một trong những vấn đề chống phá của họ là bài bác và phủ nhận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với nhận định bừa bãi rằng: “không có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”!.

Để bảo vệ cho cái nhận định thiếu căn cứ, sai trái và phản động đó, họ đưa ra một mớ hỗn tạp lý thuyết về pháp quyền tư sản mà ngay cả những chính trị gia tư sản cũng không thể hiểu nổi.… Đọc tiếp

Read more
1948709total sites visits.