QPVN – Vì sao họ cố tình xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ của Đảng?

Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên thì một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng mà Đảng ta đang quyết liệt thực hiện đó là đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Quyết tâm của Đảng đã nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân. Vậy mà trên một số trang mạng xã hội vẫn có những tiếng nói lạc lõng, cố tình xuyên tạc, phủ nhận quyết tâm phòng chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ của Đảng ta.… Đọc tiếp

Read more

Vẫn chỉ là những luận điệu xuyên tạc và phản động

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Bởi vì, Đảng ta đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và chỉ rõ những biểu hiện cụ thể của hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá, công kích, xuyên tạc, cố tình lái dư luận hiểu sai nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.… Đọc tiếp

Read more

Có ý chí, quyết tâm sẽ chữa trị được căn bệnh suy thoái, biến chất người cộng sản

Suy thoái tư tưởng chính trị là một loại bệnh “nan y” nhưng không phải là vô phương, hết cách cứu chữa. Cho nên, muốn không bị suy thoái tư tưởng chính trị dẫn đến các loại suy thoái khác thì chính trị của ta phải mạnh lên, đạo đức, lối sống của chúng ta phải thật sự trong sạch lành mạnh. Một vấn đề có tính nguyên tắc (bất di bất dịch) là phải quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; ra sức xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chiếm vị trí thống trị trong đời sống văn hóa – tinh thần xã hội ta.… Đọc tiếp

Read more

Chống thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên: bài học nào cần kế thừa, tiếp thu

Hơn 86 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn và những bước chuyển của cách mạng, không tránh khỏi có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, Đảng đã bình tĩnh đánh giá đúng thực trạng yếu kém, hạn chế, không giấu giếm khuyết điểm, kịp thời có những chủ tr­ương, biện pháp đấu tranh phù hợp. Nhờ vậy, Đảng ta đã khắc phục đư­ợc những yếu kém, không ngừng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, đ­ưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quá trình đấu tranh, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong lịch sử đã để lại những kinh nghiệm xương máu, vô cùng quý báu và còn nguyên giá trị hiện nay, khi mà sự thoái hóa, biến chất nghiêm trọng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã trở thành một thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải gắn với chống “tự diễn biến”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm mọi cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đảng ta nhiều lần chỉ rõ nguy cơ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.… Đọc tiếp

Read more

Cần chữa trị bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã mắc bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau, và ngày càng nghiêm trọng. Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên diễn ra từ chỗ trước đây chỉ có ở không ít hoặc “một bộ phận” thì hiện nay đã và đang diễn ra ở “một bộ phận không nhỏ”, diễn ra ở “những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp”.… Đọc tiếp

Read more

Khó khăn, thách thức trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hiện nay, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang gặp một số khó khăn, thách thức buộc chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh để vượt qua, đó là:

Cuộc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước hiện nay diễn ra trong điều kiện kinh tế – xã hội đất nước còn tồn tại đan xen giữa cái tốt và cái xấu, tiên tiến và lỗi thời, đan xen các lợi ích.

 Phát triển kinh tế trường với các thành phần kinh tế khác nhau, tất yếu dẫn đến có các lợi ích khác nhau, thậm chí đối lập nhau.… Đọc tiếp

Read more

Hệ lụy của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tư tưởng chỉ đạo hành động. Tư tưởng đúng thì hành động đúng, tư tưởng sai thì hành động sai, “sai một ly là đi một dặm” và nó có thể giết chết một con người, để lại tác hại khôn lường, những hậu quả khó khắc phục cho tập thể, tổ chức và xã hội. Khẳng định vai trò to lớn của tư tưởng, công tác tư tưởng trong quân đội, cán bộ, chiến sĩ ta thường nói “tư tưởng không thông, mang bình tông không nổi” và nhân dân ta cũng thường hay nói “thỏa lương tâm lạng vàng không tiếc”. Điều đó cho thấy, tư tưởng và công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và trong quân đội, không thể xem thường dù nó chỉ là những hành vi, dấu hiệu ban đầu và khi nó đã bị thoái hóa, biến chất thì tác hại của nó thật ghê gớm, để lại hậu họa rất khó khắc phục.… Đọc tiếp

Read more

Điều kiện tốt để đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, chúng ta đang có những thuận lợi cơ bản, là điều kiện tốt để chấm dứt hiện tượng này, đó là:

 – Đảng ta kiên cường, dũng cảm trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, Tổ quốc và nhân dân, sớm nhận rõ nguy cơ, kiên quyết khắc phục, giữ vững ngọn cờ lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, trải qua hơn 86 năm đấu tranh cách mạng, Đảng luôn khẳng định được vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Góp phần làm rõ bản chất suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Gần đây, không biết là vô tình hay hữu ý, một số người, kể cả một số học giả có tên tuổi đã cho rằng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là một “tất yếu khách quan” của “chế độ một đảng độc quyền lãnh đạo” và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa do thiếu dân chủ sinh ra. Họ coi đó là “điều khó tránh khỏi” và “sẽ bị diệt vong”, nếu chúng ta cứ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thiếu thiện chí với “sự hợp tác, giúp đỡ” của các nước phương Tây. Thoạt nghe những điều kiến giải của một số người được coi là “cấp tiến”, “có tâm huyết, có trách nhiệm với vận mệnh của quốc gia dân tộc” nêu trên, không ít người dân, kể cả một số người có bằng cấp, học thức, song lại “nhẹ dạ, cả tin”, đã rơi vào hoang mang, dao động; cho rằng, Đảng, Nhà nước ta cần phải đổi mới quyết liệt theo hướng tư bản chủ nghĩa, phải dựa vào phương Tây, học cách xây dựng chế độ dân chủ theo hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; lấy nó làm động lực phát triển kinh tế – xã hội; làm cho Việt Nam mạnh lên, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự nó sẽ tiêu vong; không cần phải thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, hối lộ, chống quan liêu, lãng phí… từ trung ương đến cơ sở; không cần ra nghị quyết, ban bố 19 điều quy định đảng viên không được làm, v.v..… Đọc tiếp

Read more
1926944total sites visits.