Chủ nghĩa cộng sản vẫn là tương lai của xã hội loài người

Phần 1. Những sai lầm trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội không thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Phần 2. Chủ nghĩa cộng sản vẫn là tương lai của xã hội loài người

Tính tất yếu về tương lai của chủ nghĩa cộng sản đối với xã hội loài người không phụ thuộc vào tư duy và ý chủ quan của cá nhân, lực lượng xã hội nào, mà phụ thuộc vào tính tất yếu về kinh tế – xã hội trong xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt cuộc đời nghiên cứu khoa học và đấu tranh cách mạng của mình, trong nhiều tác phẩm, đặc biệt là trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và tác phẩm Chống Đuyrinh, C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định sự ra đời của chủ nghĩa tư bản là một giai đoạn phát triển mới của nhân loại.… Đọc tiếp

Read more

Hiện tượng không xóa nhòa bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản

Kỳ 1- Chủ nghĩa tư bản – Nguồn cơn tội ác đối với nhân loại

Kỳ 2 – Hiện tượng không xóa nhòa bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa cộng sản

Phần 1. Những sai lầm trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội không thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

 Lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản thể hiện ở nhiều nội dung về xã hội, đạo đức và thẩm mỹ… Ở đây, xin chỉ nói về lý tưởng xã hội – vấn đề cốt lõi, trung tâm nhất của chủ nghĩa cộng sản với tính cách là một học thuyết. Cụ thể là:

Đó là một xã hội mà con người ta sống không còn phải phân biệt ranh giới quốc gia, là một thế giới đại đồng không còn người bóc lột người, không còn phân chia giai cấp, không còn nhà nước vì nhà nước đã bị tiêu vong.… Đọc tiếp

Read more

Chủ nghĩa cộng sản – Tương lai của nhân loại

Trong khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới đang vui mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và hướng tới kỷ niệm 170 năm, ngày ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, thì không ít những kẻ thù hận với chủ nghĩa cộng sản ra sức xuyên tạc, xúc phạm và phỉ báng những giá trị, lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức hèn hạ và bẩn thỉu của họ là đánh đồng chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; tuyệt đối hóa, thổi phồng những hạn chế trong lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội để phủ nhận chủ nghĩa xã hội và tương lai của nó là chủ nghĩa cộng sản.

Trần Quốc Việt – Kẻ thường xuyên xuất hiện trên Danlambao, đã dịch và phát tán bài “Liệu có thể có “hậu cộng sản”?” của một vị được gọi là “giáo sư lịch sử” Hoa Kỳ – Alan Charles Kors.… Đọc tiếp

Read more
1941361total sites visits.