Đã là nguyên tắc phải thực hiện nghiêm

Muốn xây dựng Đảng thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức như Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh, nhất thiết phải giữ vững và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng phải gắn chặt với việc đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện xa rời nguyên tắc này. Đó yêu cầu khách quan. Để có thể phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của toàn Đảng, của tất cả các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên với nhiều giải pháp toàn diện và đồng bộ, trước hết cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chính sau:

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ; làm rõ nội dung, yêu cầu của nguyên tắc này trong tình hình mới.Đọc tiếp

Read more

Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” trong thời kỳ mới

QĐND – Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đều xác định: Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

Đây là quan điểm nhất quán của Đảng ta và Quân ủy Trung ương, thể hiện rõ qua 30 năm đổi mới, trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này tạo cơ sở quan trọng cho các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn dân, toàn quân ta xác định và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp
Read more

Vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Trước đây cũng như hiện nay, Đảng ta luôn cảnh báo những biểu hiện tiêu cực dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Đó là bệnh tự mãn, không chịu học tập, bỏ phí thời gian, không chịu thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, cũng là một biểu hiện thoái hóa nghiêm trọng về phẩm chất đảng viên. Chính vì thế, hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển, công bằng xã hội bị vi phạm, pháp luật, kỷ cương không nghiêm. Những hành vi lộng quyền, tham nhũng của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những hoạt động của bọn làm ăn phi pháp… chưa bị trừng trị nghiêm khắc và kịp thời.

Những yếu kém, tiêu cực trong Đảng có một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin, trong đó một số chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – trách nhiệm của chúng ta

Tại Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng… Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”. Thoái hóa biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi… làm giảm lòng tin của nhân đối với Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Càng chống phá Đảng, bọn cơ hội càng khùng dại, hóa điên

Thời gian gần đây, trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; quán triệt, chấp hành và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo kiện toàn một bước nhân sự của bộ máy nhà nước, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất trí, tin tưởng và các nước trên thế giới đồng tình, đánh giá cao, song trên một số trang mạng xã hội các thế lực thù địch đã tán phát các bài viết với những luận điệu cực kỳ phản động rằng: “Cộng sản khinh dân…Đảng cộng sản đã mạo nhận là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Thể chế hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là phương thức vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta. Lần đầu tiên, tại Đại hội VI (1986), Đảng ta khẳng định: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”.

Kể từ đó đến nay, sự vận hành của cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ngày càng được cụ thể hóa và hoạt động hiệu quả, thể hiện rõ tính ưu việt mối quan hệ Đảng-Nhà nước-Nhân dân trong chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Kế thừa kinh nghiệm và kết quả 30 năm thực hiện đường lối đổi mới; trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Văn kiện và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, nhất là nội dung “nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”; coi đó là một trong những phương thức hữu hiệu để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Đọc tiếp
Read more

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2013 quy định:

– “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.

Đọc tiếp
Read more

Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đại hội Đảng lần thứ XII đã khẳng định những quan điểm cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi những quan điểm cơ bản đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, trong đó cần nắm vững một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, cần bảo đảm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

“Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”.… Đọc tiếp

Read more

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong 5 năm qua (2011 – 2015), Đảng ta rất chú trọng công tác xây dựng Đảng, đã ban hành Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhìn chung các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 một cách bài bản, quyết liệt và đạt những kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư liên quan công tác xây dựng Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Giải pháp ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch (*)

Mời xem phần trước: Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch

Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Và để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, các giải pháp mà Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định, đó là:

Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Để đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch một cách có hiệu quả, trước hết cần phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.… Đọc tiếp

Read more
1946213total sites visits.