Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Sự thật không thể phủ nhận

Ngày 19/4/2018, trên báo tiengdan, Phạm Trần lại rêu rao “Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa là cái chi chi?”. Thật lố bịch, khi ông ta nhận định về số đảng viên ở nước ta bị mê sảng bởi “cái đầu đất sét” và lá bùa “dân chủ xã hội chủ nghĩa”.

Thực chất luận điệu này của Phạm Trần nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tán dương ca ngợi dân chủ tư bản chủ nghĩa. Thủ đoạn này dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ trong nhận thức về giá trị dân chủ cho một số người; dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy rằng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự thật không thể phủ nhận.… Đọc tiếp

Read more

Một Đảng cầm quyền không có nghĩa là không có dân chủ

Vừa qua, trên trang mạng xã hội, Phạm Trần đã có một số bài viết xuyên tạc, bóp méo về dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó “mũi nhọn” tập trung tấn công vào “nhất nguyên, nhất Đảng ở Việt Nam sẽ là vừa đá bóng, vừa thổi còi và vì thế dẫn đến dân chủ hình thức hoặc mất dân chủ”. Đó là quan điểm sai trái hòng nói xấu, hạ uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Với tư cách là hình thức chế độ chính trị của đất nước, dân chủ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước, nên không bao giờ có một thứ dân chủ “thuần tuý”, dân chủ bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của không có dân chủ.… Đọc tiếp

Read more

Sự hiểu biết thiển cận của Ngô Minh

Ngày 25/12/2016, trên trang mạng xã hội có bài viết: “Bao giờ thì dân được làm chủ” của Ngô Minh.  Bài viết đã dẫn ra Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước ta, nói về dân chủ, quy định về quyền làm chủ của nhân dân, rồi lấy vi phạm của một số cá nhân để đánh đồng với toàn Đảng và Nhà nước ta vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, hoặc quyền làm chủ của nhân dân chỉ là hình thức…Xem ra nhìn bề ngoài có thể dễ tin, song đằng sau những lời bình luận đó lại chứa đựng sự tráo trở, cực kỳ khiên cưỡng và không thể chấp nhận được.

Những gì Ngô Minh nói hoàn toàn sai với thực tiễn của Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập năm 1945, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới; chế độ dân chủ đó “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử.… Đọc tiếp

Read more

Le Nguyen khùng điên bàn về “dân chủ”

Vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện bài viết của Le Nguyen mang tựa đề “Không có thiết chế dân chủ thì không thể có dân chủ”. Trong bài viết, Le Nguyen tung hô rằng nước Mỹ là hình mẫu lý tưởng về dân chủ, do nước Mỹ là nước đầu tiên trên thế giới thực hiện thiết chế dân chủ!? Đồng thời, Le Nguyen xuyên tạc rằng, ở Việt Nam không có dân chủ vì ở đó chưa có thiết chế dân chủ. Vậy sự thực là như thế nào.

Thứ nhất, nước Mỹ “dân chủ” có theo hình thức bầu cử “phổ thông đầu phiếu” như Le Nguyen nghĩ? Le Nguyen trình bày rằng một điều kiện tiên quyết của thiết chế dân chủ là phải thực hiện phổ thông đầu phiếu, trong khi nước Mỹ – một hình mẫu mà Le Nguyen coi là lý tưởng về dân chủ – lại không hề đi theo hình thức bầu cử phổ thông đầu phiếu.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Thị Từ Huy đã đi vào ngõ cụt

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta không có mục tiêu nào khác: vì độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Với mục tiêu cao cả đó, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đập tan ách thống trị của Thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Qua 30 năm đổi mới, mặc dù còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, song nhìn tổng thể, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.… Đọc tiếp

Read more

Sự thật phía sau tấm màn kịch “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”

Dưới những chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, một số người tự xưng mình là những người có “sứ mệnh” – những người “trung thành” với Đảng, đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” Việt Nam. Vậy thực chất quan điểm chính trị của họ là gì? Họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt, lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm nói xấu chế độ, chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Sự thật về những kẻ “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”

Sau thành công của những cuộc xung đột chính trị mang đậm tính chất “dân chủ”, “nhân quyền” lật đổ chế độ chính trị của một số quốc gia Đông Âu và Trung Đông bằng các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng hoa”, các thế lực thù địch đang hỉ hả bê nguyên kịch bản này nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”.… Đọc tiếp

Read more

Phải chăng ở Việt Nam một đảng duy nhất cầm quyền là không dân chủ?

Dân chủ hiểu theo nghĩa đích thực và nói một cách ngắn gọn đó là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân có quyền làm chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và được bảo đảm bằng pháp luật. Dân chủ đích thực như thế chỉ có trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, một nền dân chủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Chế độ dân chủ ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là dân chủ của đa số, vì đa số và người lao động; là chế độ mà ở đó, nhân dân lao động làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, “tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”, được pháp luật bảo đảm; là thể hiện quyền lực của nhân dân, tập trung và “thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”.… Đọc tiếp

Read more

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2013 quy định:

– “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.

Đọc tiếp
Read more

Bùi Quang Vơm – kẻ đơm đặt trò hề dân chủ trong bầu cử Quốc hội

Tức tối trước khí thế không thể đảo ngược của Nhân dân cả nước ta đang háo hức chuẩn bị cho Ngày Bầu cử Quốc hội Khóa XIV – ngày 22/5/2016, các thế lực phản động, thù địch cả trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, bịa đặt về tính chất dân chủ đích thực của quá trình tổ chức bầu cử ở nước ta. Trong đó, Bùi Quang Vơm là một kẻ “chuyên tâm” và hăng hái trong việc nói xấu về nền dân chủ ở nước ta, nhằm mục tiêu gây hoang mang, hoài nghi và kích động những hành động chống đối hay phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội của chúng ta.

Trong bài viết “Dân chủ có đuôi XHCN” mới đây của Vơm, có thể thấy rõ những quan điểm sai trái về dân chủ nói chung, dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) nói riêng và những hành động chống đối cuộc Bầu cử Quốc hội của nhân dân ta trên những vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Vơm không hiểu gì về dân chủ.Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu nhân quyền của Việt Nam

Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy thực hiện nhân quyền là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, kinh tế hay sự khác biệt về văn hóa, dân tộc, phạm vi lãnh thổ quốc gia.

Đối với Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ cách mạng dân tộc, dân chủ đến công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực tế những năm qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực để bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của mọi người dân; coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.… Đọc tiếp

Read more
1926877total sites visits.