Sự xuyên tạc vô liêm sỉ

Đang có quan điểm xuyên tạc “Trong hệ thống chính quyền khổng lồ và cồng kềnh với đồng lương thấp, muốn quân đội “trung với Đảng” thì phải có đặc quyền đặc lợi, vượt lên trên pháp luật để giữ vững quân đội”.

Theo tôi, quan điểm nêu trên không chỉ xuyên tạc, phản động nhằm chống Đảng, Nhà nước, Quân đội mà còn thực hiện ý đồ: khiêu khích, kích động, gây rối loạn bầu không chính trị của xã hội ta; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, “dân sự hóa quân đội”.

Tác hại của quan điểm sai trái nêu trên là nó đánh thẳng vào phẩm chất “trung với Đảng, hiếu với dân” của Quân đội ta; xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta.… Đọc tiếp

Read more
1934978total sites visits.