Những “suy ngẫm” ẩn chứa mưu đồ chính trị xấu xa của Đào Công Tiến

ương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc đang rộng mở. Vấn đề mấu chốt hiện nay là chúng ta phải giữ cho đất nước hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển. Những kẻ cơ hội chính trị - như Đào Công Tiến và đồng bọn, cố tình xuyên tạc, bóp méo tình hình đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta, nhân dân ta, đáng bị tẩy chay, trừng trị theo quy định của pháp luật./. Read more
2603851total sites visits.