Sự xuyên tạc lịch sử của kẻ mang danh luật sư

Nói đến luật sư, người ta thường nghĩ đây là những người thông thái, có trí tuệ quang minh chính đại, mọi suy nghĩ và hành động đều lấy khách quan, trung thực để hành nghề. Trên thực tế, đã có rất nhiều luật sư được đào tạo cơ bản, hành nghề giỏi giang, thành công trên nhiều mặt và có rất nhiều thân chủ của họ đã được bảo vệ đúng pháp luật, bởi họ có đôi mắt nhìn toàn diện, suy nghĩ và hành động trung thực, khách quan. Phải chăng, đây là bản chất cốt lõi của nghề luật sư chân chính? Song, cũng lại có những luật sư mang danh, học đòi và ngộ nhận cho rằng mình là người hiểu biết, nhưng suy nghĩ và hành động hoàn toàn không lấy trung thực, khách quan làm trọng, mà lấy xuyên tạc, vu cáo làm nghề.… Đọc tiếp

Read more

Sự thật ở Việt Nam bác bỏ những lời ngụy biện, gian dối của Đào Tăng Dực

Trên trang mạng xã hội Danlambao có bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam và người đàn ông Ấn Độ xẻ núi” của Đào Tăng Dực. Bài viết đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận con đường cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn, kêu gọi nhân dân thực hiện dân chủ hóa để thoát khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Lời nguỵ biện, xảo trá của Đào Tăng Dực thể hiện:

Thứ nhất, Đào Tăng Dực đã trắng trợn phủ nhận ý thức hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và xuyên tạc cho rằng đây là một ý thức hệ đã lỗi thời, lạc hậu không phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam: Như chúng ta đều biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo.… Đọc tiếp

Read more
1926825total sites visits.