Đừng mượn danh Bác để nói xấu chế độ

Hãy kết đoàn bên Đảng quang vinh.
Giặc giã, đói nghèo từng bước ta quét sạch.
Ai thành tâm hãy thắp hương dâng Bác.
Và làm theo lời Người dạy vì dân.
Để đất nước này mãi mãi mùa Xuân.

Read more

Xúc phạm Hồ Chí Minh là xúc phạm đến lòng tự hào, niềm tin yêu của nhân dân Việt Nam

Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Bịa đặt, xuyên tạc, hạ thấp uy tín lãnh tụ Hồ Chí Minh là xúc phạm đến danh dự, lòng tin yêu của nhân dân Việt Nam đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Những luận điệu xuyên tạc ấy cần được tẩy chay, loại bỏ ra khỏi đời sống cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay./.

Read more

Đồ Hiếm – kẻ bất nhân, bất nghĩa

Kẻ nào dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa. Kẻ đó đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý giành cho Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Read more

Xúc phạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất nhân, bất nghĩa

Thiết nghĩ, luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nguyễn Đan Thanh là hành vi bất nhân, bất nghĩa, vô ơn với lịch sử, với bậc tiền bối mà mọi người dân Việt Nam đều tôn kính gọi là “vị cha già dân tộc”. Những luận điệu mang tính chất và vì mục đích thấp hèn như thế không bao giờ đánh lừa được người dân đất Việt. Vì vậy, Nguyễn Đan Thanh là con Lạc cháu Hồng, hãy sống cho tử tế, biết tôn trọng sự thật, có trí tuệ, đừng vì mục đích thấp hèn mà bán rẻ lương tâm để làm theo sự xúi giục của kẻ khác mà hại nước hại dân

Read more

Nhờ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta mới có cuộc sống ngày nay

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Lộc Yên là hành động của kẻ phản động, với mưu đồ xấu nhằm chống đối, phủ nhận vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Read more

Uy tín, vị thế của Đảng – sức sống của Cách mạng Việt Nam

Trong khó khăn, thử thách, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên kỳ tích chiến thắng giặc ngoại xâm, thì nay trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lựoi Nghị quyết Đại hội XII, sẽ chiến thắng giặc nội xâm, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó là niềm tin có cơ sở khoa học vững chắc, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiến lên.

Read more

Quan điểm đúng, đường lối đúng, chúng ta nhất định thành công

Với tất cả niềm tin yêu về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, với tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt; toàn quân và dân ta hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đường rộng mở, tương lai rạng ngời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vững bước tiến lên.

Read more

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng – bí quyết của mọi thắng lợi, thành công

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản thành công hay thất bại, trước hết là phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với cương lĩnh, đường lối và các nghị quyết của Đảng, mọi hoạt động của cách mạng diễn ra một cách thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

Read more

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

71 năm trôi qua, nhưng đại đoàn kết toàn dân tộc và vận dụng bài học lịch sử đó trong những giai đoạn cách mạng tiếp theo luôn được Đảng ta coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được khơi dậy và phát huy trên tinh thần đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước và của nhân dân lên trước hết; lấy đó làm cơ sở để xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại…

Read more

The path to socialism and continued reform of theory on socialist construction in Vietnam – 30 years of renewal under review

The reality in Vietnam over the past 85 years, particularly 30 years of implementing the renewal towards socialism under the leadership of the Communist Party of Vietnam, has persuasively shown that Marxism-Leninism only mapped out the general characteristics of a future socialism. It failed to map out a detailed path to socialism for nations, including Vietnam, a relatively backward nation in the East.

Read more
1182316total sites visits.