Vạch trần luận điệu phản động của Mai Thanh Truyết

Ngày 2/5/2018, trên trang mạng Danlambao có bài viết “Từ ba dòng thác cách mạng đến ba nhóm lợi ích” của Mai Thanh Truyết. Nội dung bài viết nhằm mục đích xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, phủ nhận những thành tựu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chia rẽ, kích động gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong bài viết của mình Mai Thanh Truyết cho rằng “CSVN vẫn còn bế tắc trong thời kỳ quá độ…Vẫn chưa định hình được phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…Vì vậy đất nước vẫn còn lầm than….” đây là những nhận định hết sức vô lý, mơ hồ, xuyên tạc sự thật, với mục đích chia rẽ nội bộ Đảng, phủ nhận thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong 30 năm đổi mới.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Đình Cống: Chỉ có “phản bội không có phản biện”

 Nhân Hội nghị Trung ương 5 của Đảng thông qua 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế. Nguyễn Đình Cống cho đăng tải bài viết “Phản biện 3 Nghị quyết về kinh tế” với mục đích bôi nhọ, nói xấu Đảng, xuyên tạc tính đúng đắn, khoa học và cách mạng trong đường lối, chủ trương của Đảng. Về bài viết này, xin có đôi điều bàn luận như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Cống đã cố tình bôi nhọ, xuyên tạc cách nhìn nhận khách quan, trung thực, thẳng thắn của Đảng về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong các văn bản Nghị quyết.

Những ai nghiên cứu 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đều thấy rõ, Đảng ta đã luôn đứng trên tinh thần “nhìn thẳng và sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” để đánh giá mỗi vấn đề.… Đọc tiếp

Read more

Sự phản biện ác ý của ông Nguyễn Đình Cống

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Các nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngược lại, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá các nghị quyết của Đảng ta. Điển hình là bài viết của ông Nguyễn Đình Cống với tiêu đề: phản biện 3 nghị quyết về kinh tế, với nhiều nội dung xuyên tạc, phản động; thực chất ông Cống muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, phủ nhận chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Đằng sau những luận điệu xuyên tạc

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), khi Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch và những người thiếu hiểu biết đã cho rằng kinh tế thị trường nói chung và kinh tế tư nhân đối lập với chủ nghĩa xã hội, hoặc là kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, hoặc là chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong thời gian qua, khi Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì họ lại một lần nữa mở cuộc tranh luận sôi nổi về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Ông Cống nhàn cư vi… bất mãn

Vừa qua, ông Nguyễn Đình Cống có bài viết đăng trên mạng xã hội có tựa đề “Phản biện 3 nghị quyết về kinh tế”. Ông cho rằng “đọc đi đọc lại 3 nghị quyết để đãi cát tìm vàng, tìm ra cái mới, rồi soi đếm nghị quyết xem có bao nhiêu chữ” và kết luận “3 nghị quyết thể hiện trình độ yếu kém, sản phẩm của tư duy lỗi thời, rồi lại sẽ trôi vào quên lãng”. Tôi thấy đây không phải là sự phản biện khoa học mà là thể hiện sự bất mãn của ông, coi thường tư duy lý luận của Đảng, coi thường tập thể Ban Chấp hành Trung ương. Để có thời gian săm soi, đếm chữ chắc là ông khá nhàn cư, mà đã nhàn cư thì như dân gian có câu “nhàn cư vi…bất thiện”.… Đọc tiếp

Read more

Đôi điều trao đổi với ông Nguyễn Đình Cống

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế: Nghị quyết số 10 – NQ/TW về kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 11 – NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Sau khi các nghị quyết này được ban hành đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; các nghị quyết đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và phù hợp với thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình nhất trí cao với các nghị quyết, xuất hiện một số bài viết trên các trang mạng phê phán, phủ nhận nghị quyết, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Kinh tế tư nhân vẫn là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lợi dụng Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết “ca ngợi, tán dương kinh tế tư nhân”, coi “kinh tế tư nhân là con đường giải thoát cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay” và lan truyền những tin đồn rằng, “chấp nhận kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng sang con đường tư bản chủ nghĩa”?!.

Thực chất đây là những tin đồn sai trái, với dụng ý xấu, hòng gây nên nhận thức lệch lạc đối với kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước nói riêng, nền kinh tế của Việt Nam nói chung, nhất là đối với sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Đảng Cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Không lạ gì một số luận điệu, quan điểm của những người bất đồng chính kiến, đối lập với quan điểm của Đảng về vấn đề nêu trên. Họ đã tách rời và khu biệt từng vấn đề “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường”. Đây là một vấn đề lớn rất nhạy cảm, nó liên quan đến học thuật và trình độ nhận thức. Vì lẽ đó, một số “nhà khoa học”, “học giả” đã mượn hai vấn đề trên để đánh tráo khái niệm, tung hỏa mù nhằm ám chỉ “sự lẫn lộn trong tư duy kinh tế của Đảng ta”.

Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đất nước đã chỉ ra rằng: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một mô hình của kinh tế thị trường.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận định hướng xã hội chủ nghĩa

Sau khi Đảng ta công bố các Văn kiện của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, đồng bào, chiến sĩ cả nước vui mừng tiếp nhận nó như một luồng gió mới, với tất cả niềm tin về phát triển đất nước trong thời kỳ mới; trong đó, việc Đảng ta kiên định, khẳng định đường lối đổi mới và tiếp tục kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường là một nội dung rất quan trọng. Thế nhưng, một số người có quan điểm đối lập với Đảng ta lại cho rằng, việc thừa nhận và cho phép phát triển kinh tế tư nhân và coi nó là một động lực quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sai lầm.… Đọc tiếp

Read more

Thêm một luận điệu xuyên tạc cần bác bỏ

Nhân Hội nghị TW 5 khóa XII ra Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên một số trang mạng xuất hiện những bài viết, đưa ra những luận điệu phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam, điển hình là bài viết của tác giả Cát Linh, đăng trên Website của Đài Á châu Tự do (RFA), với tiêu đề: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Vòng luẩn quẩn“. Tác giả bài viết đã viện dẫn, đưa ra những ý kiến của một vài cá nhân không những sai lầm về mặt khoa học mà còn chứa đầy sự ác ý, không mang tính xây dựng.

1.Đọc tiếp

Read more
1946212total sites visits.