Đôi điều trao đổi với ông Nguyễn Đình Cống

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế: Nghị quyết số 10 – NQ/TW về kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 11 – NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Sau khi các nghị quyết này được ban hành đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; các nghị quyết đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và phù hợp với thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình nhất trí cao với các nghị quyết, xuất hiện một số bài viết trên các trang mạng phê phán, phủ nhận nghị quyết, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Kinh tế tư nhân vẫn là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lợi dụng Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết “ca ngợi, tán dương kinh tế tư nhân”, coi “kinh tế tư nhân là con đường giải thoát cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay” và lan truyền những tin đồn rằng, “chấp nhận kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng sang con đường tư bản chủ nghĩa”?!.

Thực chất đây là những tin đồn sai trái, với dụng ý xấu, hòng gây nên nhận thức lệch lạc đối với kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước nói riêng, nền kinh tế của Việt Nam nói chung, nhất là đối với sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Đảng Cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Không thể xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

Không lạ gì một số luận điệu, quan điểm của những người bất đồng chính kiến, đối lập với quan điểm của Đảng về vấn đề nêu trên. Họ đã tách rời và khu biệt từng vấn đề “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường”. Đây là một vấn đề lớn rất nhạy cảm, nó liên quan đến học thuật và trình độ nhận thức. Vì lẽ đó, một số “nhà khoa học”, “học giả” đã mượn hai vấn đề trên để đánh tráo khái niệm, tung hỏa mù nhằm ám chỉ “sự lẫn lộn trong tư duy kinh tế của Đảng ta”.

Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đất nước đã chỉ ra rằng: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một mô hình của kinh tế thị trường.… Đọc tiếp

Read more

Thêm một luận điệu xuyên tạc cần bác bỏ

Nhân Hội nghị TW 5 khóa XII ra Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên một số trang mạng xuất hiện những bài viết, đưa ra những luận điệu phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam, điển hình là bài viết của tác giả Cát Linh, đăng trên Website của Đài Á châu Tự do (RFA), với tiêu đề: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Vòng luẩn quẩn“. Tác giả bài viết đã viện dẫn, đưa ra những ý kiến của một vài cá nhân không những sai lầm về mặt khoa học mà còn chứa đầy sự ác ý, không mang tính xây dựng.

1.Đọc tiếp

Read more

Trò cũ diễn lại của Phạm Chí Dũng

Trong thời gian gần đây, các tổ chức, cá nhân có thâm thù với Việt Nam luôn tìm mọi cách xuyên tạc các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó có việc xuyên tạc các hiệp định thương mại tự do (FTA). Bài viết “Lạm phát “đối tác”, lắm mối tối nằm không!” đăng trên Blog VOA của Phạm Chí Dũng mới đây là một ví dụ. Phạm Chí Dũng cho rằng, Việt Nam đang “Lạm phát” “đối tác”, “Quơ quào đối tác chiến lược” vì động cơ hội nhập bằng mọi giá.

Thực tiễn quan hệ thương mại Việt Nam với thế giới cho thấy, những luận điệu của Phạm Chí Dũng là sự xuyên tạc trắng trợn việc ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Bộ mặt phản động của Phạm Trần

Trên trang anhbasam.blogspot.com có bài viết “Ai chống Đảng và Đảng chống ai” của tác giả Phạm Trần. Bài viết thể hiện cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế, chính trị của nước ta hiện nay.

1. Phạm Trần cho rằng ‘Việc làm kinh tế mà lại cần phải có ý kiến của HĐLLTW là hỏng”. Đây là nhận định chủ quan, vô căn cứ. Phạm Trần cần thấy rằng; Hội đồng lý luận Trung ương là cơ quan có vai trò quan trọng tư vấn giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc soạn thảo Văn kiện, hoạch định các chủ trương, đường lối xây dựng và phát triển đất nước như Cương lĩnh phát triển đất nước năm 2011, đường lối đổi mới toàn diện đất nước, các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố, tăng cường QPAN.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần hãy thôi trò “mập mờ đánh lận con đen”!

Mới đây, trên trang Danlambao, Phạm Trần cho đăng tải bài viết “Đổi mới lần 2 ai làm, đi đâu?”. Mục đích bài viết không có gì mới, vẫn chung một ý hướng với hàng loạt bài viết khác của ông đã từng đăng tải trên các trang báo mạng phản động, đó là chống phá đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, âm mưu thay đổi chế độ ở đất nước ta. Nhưng hình thức, phương pháp mà ông ta sử dụng trong bài viết này thì có đôi chút mới mẻ, đó là xuyên suốt bài viết, ông ta trích dẫn lại bài báo của Tiến sĩ Lê Kiên Thành với nhan đề “Sau 30 năm, nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ hai” trên báo An Ninh Thế giới (Bộ Công an) số ra ngày 19/02/2017, xen kẽ trong đó là những bình luận, suy diễn với giọng điệu có vẻ đầy tính khách quan, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một âm mưu thâm độc.… Đọc tiếp

Read more

Khép mình, đóng cửa, sợ hội nhập quốc tế là cản trở sự đổi mới, phát triển đất nước

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, và hiện nay, chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),  đặc biệt là sau sự kiện Formosa phá hoại môi trường ở 4 tỉnh miền Trung, có người vô tình hay hữu ý đã vội cho rằng, Đảng, Nhà nước ta đang “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả tổ”, v.v.. Bởi theo họ, mở cửa, hội nhập là vô cùng nguy hiểm, Việt Nam chưa đủ điều kiện hội nhập. Khi mở cửa, đón cái tốt vào thì theo đuôi nó, cái xấu cũng theo vào, nó sẽ phá chủ nghĩa xã hội, nhất là chiến lược “diễn biến hòa bình” sẽ có điều kiện sinh sôi, nảy nở; sẽ thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.… Đọc tiếp

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nội dung lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay thể hiện ở các điểm sau đây:

Một là, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, kinh tế tư nhân, nhất là tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay không phải là sản phẩm của xã hội cũ để lại, mà nó là sản phẩm của công cuộc đổi mới, nó ra đời gắn liền với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, với hiện thực hoá quá trình đổi mới tư duy lý luận kinh tế của Đảng cùng với sự nhận thức rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Về tính tất yếu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Lần đầu tiên, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã đưa ra định nghĩa tổng quát về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.… Đọc tiếp

Read more
1948603total sites visits.