Sự phản biện ác ý của ông Nguyễn Đình Cống

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Các nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngược lại, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá các nghị quyết của Đảng ta. Điển hình là bài viết của ông Nguyễn Đình Cống với tiêu đề: phản biện 3 nghị quyết về kinh tế, với nhiều nội dung xuyên tạc, phản động; thực chất ông Cống muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, phủ nhận chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Đằng sau những luận điệu xuyên tạc

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986), khi Đảng ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch và những người thiếu hiểu biết đã cho rằng kinh tế thị trường nói chung và kinh tế tư nhân đối lập với chủ nghĩa xã hội, hoặc là kinh tế tư nhân tư bản chủ nghĩa, hoặc là chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt trong thời gian qua, khi Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì họ lại một lần nữa mở cuộc tranh luận sôi nổi về sự đối lập giữa kinh tế tư nhân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Ông Cống nhàn cư vi… bất mãn

Vừa qua, ông Nguyễn Đình Cống có bài viết đăng trên mạng xã hội có tựa đề “Phản biện 3 nghị quyết về kinh tế”. Ông cho rằng “đọc đi đọc lại 3 nghị quyết để đãi cát tìm vàng, tìm ra cái mới, rồi soi đếm nghị quyết xem có bao nhiêu chữ” và kết luận “3 nghị quyết thể hiện trình độ yếu kém, sản phẩm của tư duy lỗi thời, rồi lại sẽ trôi vào quên lãng”. Tôi thấy đây không phải là sự phản biện khoa học mà là thể hiện sự bất mãn của ông, coi thường tư duy lý luận của Đảng, coi thường tập thể Ban Chấp hành Trung ương. Để có thời gian săm soi, đếm chữ chắc là ông khá nhàn cư, mà đã nhàn cư thì như dân gian có câu “nhàn cư vi…bất thiện”.… Đọc tiếp

Read more

Âm mưu chống Đảng của Phạm Trần

Trong lúc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai và đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống thì Phạm Trần lại tung lên blog (danlambao) bài viết với tiêu đề: “Nói dai – nói dài – nói sảng”. Toàn bộ bài viết cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội ta. Những luận điệu phản động của Phạm Trần mà mọi người cần phải nhận diện là:

1. Phạm Trần đã đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay nhằm hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của thành phần kinh tế nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Đôi điều trao đổi với ông Nguyễn Đình Cống

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng về kinh tế: Nghị quyết số 10 – NQ/TW về kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 11 – NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW về đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Sau khi các nghị quyết này được ban hành đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; các nghị quyết đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và phù hợp với thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình nhất trí cao với các nghị quyết, xuất hiện một số bài viết trên các trang mạng phê phán, phủ nhận nghị quyết, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Kinh tế tư nhân vẫn là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lợi dụng Đảng ta ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết “ca ngợi, tán dương kinh tế tư nhân”, coi “kinh tế tư nhân là con đường giải thoát cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay” và lan truyền những tin đồn rằng, “chấp nhận kinh tế tư nhân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, chuyển hướng sang con đường tư bản chủ nghĩa”?!.

Thực chất đây là những tin đồn sai trái, với dụng ý xấu, hòng gây nên nhận thức lệch lạc đối với kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước nói riêng, nền kinh tế của Việt Nam nói chung, nhất là đối với sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Đảng Cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận định hướng xã hội chủ nghĩa

Sau khi Đảng ta công bố các Văn kiện của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, đồng bào, chiến sĩ cả nước vui mừng tiếp nhận nó như một luồng gió mới, với tất cả niềm tin về phát triển đất nước trong thời kỳ mới; trong đó, việc Đảng ta kiên định, khẳng định đường lối đổi mới và tiếp tục kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường là một nội dung rất quan trọng. Thế nhưng, một số người có quan điểm đối lập với Đảng ta lại cho rằng, việc thừa nhận và cho phép phát triển kinh tế tư nhân và coi nó là một động lực quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sai lầm.… Đọc tiếp

Read more

Bùi Tín lại phán bừa

Vừa qua, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, đưa ra những quyết sách đúng đắn để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân… Lợi dụng sự kiện này, Bùi Tín đã tung lên mạng xã hội bài viết “200 kỳ mục hủ lậu thời hiện đại”, với những luận điệu xuyên tạc hết sức phản động.

1. Bùi Tín đánh đồng doanh nghiệp nhà nước với thành phần kinh tế nhà nước nhằm hạ thấp vai trò, vị thế và uy tín của thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần đừng mơ mộng hão huyền

Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong tình hình mới. Sự kiện này thu hút sự quan tâm sâu sắc của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân. Lợi dụng sự kiện này, những kẻ cơ hội chính trị, thù địch với chế độ ta tiếp tục hô hào cổ súy tư nhân hóa nền kinh tế ở nước ta, đả phá đường lối, quan điểm của Đảng, trong số đó nổi lên là nhân vật Phạm Trần. Trong bài viết với nhan đề “Ai chống Đảng, Đảng chống ai”, Phạm Trần đã lập luận và dẫn chứng hỗn độn, những suy đoán hồ đồ, vô căn cứ để xuyên tạc hết sức phản động đường lối phát triển kinh tế của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nội dung lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay thể hiện ở các điểm sau đây:

Một là, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi lẽ, kinh tế tư nhân, nhất là tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay không phải là sản phẩm của xã hội cũ để lại, mà nó là sản phẩm của công cuộc đổi mới, nó ra đời gắn liền với chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, với hiện thực hoá quá trình đổi mới tư duy lý luận kinh tế của Đảng cùng với sự nhận thức rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more
1948781total sites visits.