Kẻ ngậm máu phun người không thấy tanh

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và nhiều tôn giáo khác nhau. Lịch sử hàng ngàn năm tồn tại, phát triển của nước ta cho thấy, nhân dân Việt Nam dù là dân tộc thiểu số hay đa số luôn đoàn kết gắn bó trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, sống trong mối quan hệ gắn bó máu thịt, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Đặc biệt trong thời kỳ hiện đại, dưới ngọn cờ Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính sách hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước, tuyệt đại nhân dân đã không phân biệt tôn giáo, dân tộc cố kết thành một khối thống nhất cùng chung tay gánh vác sự nghiệp sơn hà xã tắc và có đóng góp lớn lao trong đấu tranh cách mạng, kháng chiến kiến quốc, giữ vững và tạo dựng nên một Việt Nam giàu mạnh.… Đọc tiếp

Read more
1944809total sites visits.