Ngô Nhân Dụng hay Ngô Bất Nhân?

Mọi người dân Việt Nam đều có thể thấy rõ tâm địa độc ác, bệnh hoạn của Ngô Nhân Dụng. Chúng ta cần hết sức cảnh giác với mưu hèn, kế bẩn của Ngô Nhân Dụng, kẻ bất nhân, bất nghĩa, vô đạo đức.

Read more