Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc sự thật, lịch sử của các phần tử phản động!

Nguyễn Đan Thanh lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta xử lý Trịnh Xuân Thanh để bịa đặt xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước là âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc. Đó là việc làm vô liêm sỉ phản dân, hại nước nhằm để nhận được sự tán dương của các thế lực thù địch đang chống phá cách mạng nước ta. Read more
2194626total sites visits.