Chiêu trò “thò đuôi cáo vào chuồng gà” của Luật sư Nguyễn Văn Thân

Trong thập niên cuối của thế kỷ XX và thập niên đầu của thế kỷ XXI, lợi dụng những biến động của tình hình quốc tế, các thế lực thù địch đã tập trung tung hô, cổ súy cho quan điểm đa nguyên, đa đảng hòng làm cho xã hội Việt Nam rơi vào hỗn loạn trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Nhưng các cỗ máy tuyên truyền đồ sộ, nhiều “cây bút” điên cuồng chống cộng ấy đã không mảy may làm lung lay được bản lĩnh chính trị kiên định của những người dân yêu nước, những người cách mạng chân chính. Tuyệt đại nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước đều gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đã ăn sâu vào tâm thức người Việt Nam trong quá trình đi theo ngọn cờ của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và những đóng góp hy sinh to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với với công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.… Đọc tiếp

Read more
1934968total sites visits.