Âm mưu xuyên tạc, phủ nhận Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ của Phạm Trần

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX họp Hội nghị lần thứ 7 để bàn bạc, quyết nghị các vấn đề về: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây, là những vấn đề rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước cũng như đời sống của cán bộ, công chức và người lao động, thu hút sự quan tâm và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bài viết của Phạm Trần “Hội nghị Trung ương 7 – Suy thoái, xuống cấp dài dài”, đăng trên blog Tiếng dân lại “phản ánh” không đúng với thực tế về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Sự thật không thể phủ nhận

Ngày 19/4/2018, trên báo tiengdan, Phạm Trần lại rêu rao “Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa là cái chi chi?”. Thật lố bịch, khi ông ta nhận định về số đảng viên ở nước ta bị mê sảng bởi “cái đầu đất sét” và lá bùa “dân chủ xã hội chủ nghĩa”.

Thực chất luận điệu này của Phạm Trần nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tán dương ca ngợi dân chủ tư bản chủ nghĩa. Thủ đoạn này dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ trong nhận thức về giá trị dân chủ cho một số người; dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy rằng, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự thật không thể phủ nhận.… Đọc tiếp

Read more

Một Đảng cầm quyền không có nghĩa là không có dân chủ

Vừa qua, trên trang mạng xã hội, Phạm Trần đã có một số bài viết xuyên tạc, bóp méo về dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó “mũi nhọn” tập trung tấn công vào “nhất nguyên, nhất Đảng ở Việt Nam sẽ là vừa đá bóng, vừa thổi còi và vì thế dẫn đến dân chủ hình thức hoặc mất dân chủ”. Đó là quan điểm sai trái hòng nói xấu, hạ uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Với tư cách là hình thức chế độ chính trị của đất nước, dân chủ xuất hiện cùng với sự xuất hiện của nhà nước, nên không bao giờ có một thứ dân chủ “thuần tuý”, dân chủ bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc. Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của không có dân chủ.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần – kẻ vu khống trắng trợn

Đọc bài viết “Từ Mậu Thân 1968 đến Gạc Ma 1988” của Phạm Trần đăng trên Danlambao, ngày 16/3/2018, thấy rằng: Đây là những luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta, nhằm gây lên sự hoài nghi, mơ hồ trong quần chúng nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thứ nhất, với luận điệu cho rằng: tư tưởng của Đảng ta về xây dựng Nhà nước “của dân, do dân và vì dân” hay “nhà nước ta là nhà nước pháp quyền”…chỉ viết ra để tuyên truyền trang sức cho Nhà nước và đẹp mặt Đảng chứ không mang lại phúc lợi cho nhân dân.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần – Kẻ “ếch ngồi đáy giếng”

Nghiên cứu, nhận thức và việc có chính kiến đối với những vấn đề, những hiện tượng, sự kiện diễn ra trong quá khứ hay trong đời sống xã hội đương thời vốn là điều rất bình thường. Nhưng nhận thức được đến đâu, chính kiến đó đúng hay sai? thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng nhận thức, các dữ liệu liên quan có được, nhãn quan chính trị,…, rồi cái tâm, cái đức của mỗi người đối với sự phát triển tiến bộ của cộng đồng xã hội, v.v..

Gần đây, trên Danlambao, dưới tiêu đề “Từ Mậu Thân 1968 đến Gạc Ma 1988”, Phạm Trần đã cóp nhặt, đưa ra một mớ hổ lốn các sự kiện lịch sử với những lời bình phẩm, so sánh khập khiểng, lộ rõ sự hiểu biết thấp kém về lịch sử nhưng hàm chứa cái tâm hết sức độc địa, tìm mọi thủ đoạn chọc ngoáy, kích động, gieo rắc tư tưởng hoài nghi cho những ai nhẹ dạ, cả tin, không có điều kiện tìm hiểu sâu về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Chống tham nhũng, một nội dung, biện pháp đẩy lùi nguy cơ

Phạm Trần vốn là kẻ “nổi danh” trong đám nghịch tặc chống phá Đảng và Nhà nước ta bấy lâu nay; và thường xuyên xuất hiện trên website Đối thoại – Diễn đàn đối lập với Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam. Như một mụ già độc địa ngồi rình xó bếp, hễ cứ có một chuyện to nhỏ gì của đất nước thì Trần liền tuôn ra những lời hôi hám đả phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Mới đây, lợi dụng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào ngày 21/01/2018, Trần cũng đã sao chép nhiều “tài liệu”, xuyên tạc và đưa ra nhận định hết sức sai trái về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần đừng mượn danh Đảng để chống phá Đảng

Cả nước đang tưng bừng chào đón một mùa xuân mới đang đến gần, Phạm Trần lại tung lên mạng Internet bài viết chống Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn với thủ đoạn cũ, Phạm Trần muốn lợi dụng chính quan điểm, đường lối của Đảng và sự quyết liệt của những người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng chỉnh đốn Đảng để bôi nhọ, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Trước tiên, nhìn nhận một cách khách quan thì Phạm Trần đã có công trích dẫn tương đối chính xác nhận định của Đảng Cộng sản Việt Nam về những nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ, trong đó có nguy cơ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”.Đọc tiếp

Read more

Sự bỉ ổi của Phạm Trần khi bóp méo lịch sử

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đảng, Nhà nước, quân đội đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”. Mục đích của cuộc hội thảo là nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống đại đoàn kết trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tổ chức Hội thảo và xác định mục đích của Hội thảo như vậy đã thể hiện rõ cách nhìn đúng đắn, khách quan với một sự kiện lịch sử nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vì khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần lại nói càn

Xây dựng và ban hành các luật tạo cơ sở pháp lý trong quản lý xã hội là một nội dung trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề mà các thế lực thù địch chống phá, công kích, xuyên tạc.

Với tựa đề: “Lấy an ninh để khóa miệng dân” trên Báo tiếng dân, Phạm Trần đưa ra những luận điệu xuyên tạc việc ban hành một số quy định trong Dự thảo Luật An ninh mạng ở nước ta.

Thứ nhất, Phạm Trần xuyên tạc: lý do ban hành Luật An ninh mạng .

Đối với mọi quốc gia, việc xây dựng và hoàn thiện các luật, bộ luật là điều đương nhiên để quản lý mọi mặt đời sống xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Phạm Trần lại phủ nhận cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta

Trong những ngày gần đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố hàng loạt quyết định về việc kỷ luật đối với những sai phạm của các cá nhân, tổ chức có những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành cơ quan để thất thoát tài sản của Nhà nước trên các phương tiện thông tin truyền thông khác nhau. Những tín hiệu đó cho thấy, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng đã thể hiện bằng những hành động cụ thể, lấy lại niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã không thừa nhận kết quả đấu tranh chống tham nhũng đó mà tìm mọi cách phủ nhận, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Với bài viết “Đảng bị cảnh cáo: Sẽ mất lãnh đạo nếu thua tham nhũng” được tung lên trang danlambao, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Phạm Trần cũng nhằm mục đích xấu xa đó.… Đọc tiếp

Read more
1948748total sites visits.