Sai lầm của Thành, Quân qua luận điệu “độc tài đến thế là cùng”!

Trần Quang Thành và Lê Quốc Quân thừa hiểu về thực tế đã và đang diễn ra ở Việt Nam, song để đạt được mục đích xấu xa, vẫn cố tình tìm cách bịa đặt, tuyên truyền những thông tin sai sự thật về dân chủ trong Đảng và xã hội Việt Nam. Read more