Nguy cơ từ việc lười học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng

Đã hơn một phần tư thế kỷ trôi qua nhưng chúng tôi vẫn nhớ như in bài Triết học đầu tiên ở trường đại học.