Hồn Nước – Kẻ dựng chuyện vô bổ

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đang tăng cường đăng tải những bài viết xuyên tạc về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Chúng thêu dệt nên những câu chuyện không có thật để từ đó đưa ra những lời lẽ mang tính phản động, chống phá. Trên trang mạng danlambao ngày 28/5/2018 có đăng bài viết: “Người dân Việt Nam vô cảm, hèn nhát, trách nhiệm thuộc về ai nếu mất nước” của blogger Hồn Nước là một trong những ví dụ điển hình.

Thứ nhất, blogger Hồn Nước cho rằng: “bao thế hệ già trẻ chúng ta bị CS tuyên truyền, nhồi nhét cho về chủ thuyết tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, thậm chí còn tiêu diệt lòng yêu nước để quảng bá chủ nghĩa quốc tế vô sản”.… Đọc tiếp

Read more

Đằng sau bài viết “Cộng sản với tôn giáo” của Quang Nguyên

Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, là vấn đề không mới. Nhưng, mỗi bài viết, mỗi sự tạo dựng, bịa đặt và xuyên tạc quan điểm của Đảng ta về tôn giáo, các thế lực thù địch lại có cách khai thác mới, khác nhau. Quang Nguyên, với bài viết: “Cộng sản với tôn giáo”, đăng trên Việt Nam thời báo, ngày 01/5/2018 là một điển hình như vậy. Nội dung bài viết, Quang Nguyên đã tạo dựng, bịa đặt, xuyên tạc nhiều vấn đề, nhưng nổi lên hai vấn đề căn cốt nhất là Cộng sản tiêu diệt tôn giáo và Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo.

1. Luận điệu xuyên tạc, bịa đặt Cộng sản tiêu diệt tôn giáo.Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Gần đây, Quang Nguyên đã tung lên trang mạng “Việt Nam Thời báo”, bài viết: “Cộng sản với tôn giáo”. Nội dung bài viết hoàn toàn xuyên tạc, bóp méo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo

Thứ nhất, Quang Nguyên xuyên tạc rằng: “Việt Nam đánh đồng các tôn giáo như đảng phái hay một thứ siêu đảng phái phải tận diệt trong một quốc gia chỉ độc tôn một đảng cộng sản; họ nói tôn trọng tự do tôn giáo thông qua hiến pháp của họ, nhưng họ đã làm ngược lại; họ bị các tổ chức nhân quyền thế giới, Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác lên án về các hành vi đàn áp tôn giáo”. Đây hoàn toàn là những luận điệu sai trái, thù địch, nhằm kích động, gây mâu thuẫn khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam của Quang Nguyên.… Đọc tiếp

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Những ngày gần đây, lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là khi Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trên trang mạng “Baotiengdan”, Nguyễn Công Bình – Linh mục Giáo phận Vinh và Nguyễn Mạnh Hùng – Mục sư Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Linh mục Bình và Mục sư Hùng) cho rằng: “Các tôn giáo thay vì được tự do để thành nhà giáo dục lương tâm cho xã hội thì bị chế độ tìm mọi cách để bó buộc im tiếng hay biến thành công cụ”. Vậy có đúng là các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đang bị chế độ tìm mọi cách để bó buộc im tiếng hay biến thành công cụ? Phải khẳng định là không đúng như vậy.… Đọc tiếp

Read more

Linh mục Phan Văn Lợi xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước ta

Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đoàn kết đồng bào các tôn giáo, đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối và xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại cách mạng, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận tự do tôn giáo ở Việt Nam

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân luôn “Tốt đời, đẹp đạo”, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, không một tôn giáo nào hoạt động đúng pháp luật mà bị ngăn cấm. Mọi người dân Việt Nam hoàn toàn tự nguyện, tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào, không ai bị ép buộc, cấm đoán. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân ở Việt Nam ngày càng phát triển. Đó là sự thực khách quan không thể phủ nhận được.Đọc tiếp

Read more
1926786total sites visits.