Phòng chống tham nhũng, cuộc chiến đầy cam go quyết liệt và hiệu quả

Từ khi Đảng ta triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến nay đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Đây, là một nghị quyết thể hiện bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao của Đảng ta nhằm không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng ngày càng quyết liệt và hiệu quả. Nhưng, vẫn còn có những kẻ cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, tìm mọi cách để hạ thấp uy tín của Đảng ta. Thực tiễn kết quả đạt được là không thể thay đổi, trái lại đó luôn là thước đo đúng đắn nhất để Đảng và nhân dân ta tiếp tục cuộc chiến đầy cam go này, đi tới thành công hơn nữa.… Đọc tiếp

Read more

Sự nhìn nhận phiến diện, lệch lạc về cán bộ và công tác cán bộ của Phạm Trần

Trước thông tin, đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” sẽ được trình Bộ Chính trị vào cuối tháng 3/2018 và trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (vào đầu tháng 5/2018). Lợi dụng vấn đề này, Phạm Trần tung lên trang mạng “baotiengdan” bài viết với tựa đề: “Càng xây càng vỡ” với mục đích phủ nhận công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.

Dựa vào những hạn chế, khuyết điểm về công tác cán bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Khóa VIII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng đã chỉ ra, Phạm Trần xuyên tạc rằng: “Công tác cán bộ vẫn là khúc xương khó nuốt của Đảng Cộng sản Việt Nam”; cải cách hành chính “thực tế chỉ để hành dân” và “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là “Kế hoạch “Xây dựng Đảng” không có lối thoát”; “không Tổng Bí thư nào có khả năng thay đổi” v.v… Những luận điệu này không chỉ thể hiện cái nhìn phiến diện của Phạm Trần mà còn biểu hiện bản chất chống đối của kẻ can tâm làm bồi bút, tay sai cho các thế lực thù địch chống Đảng, Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Có ý chí, quyết tâm sẽ chữa trị được căn bệnh suy thoái, biến chất người cộng sản

Suy thoái tư tưởng chính trị là một loại bệnh “nan y” nhưng không phải là vô phương, hết cách cứu chữa. Cho nên, muốn không bị suy thoái tư tưởng chính trị dẫn đến các loại suy thoái khác thì chính trị của ta phải mạnh lên, đạo đức, lối sống của chúng ta phải thật sự trong sạch lành mạnh. Một vấn đề có tính nguyên tắc (bất di bất dịch) là phải quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; ra sức xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chiếm vị trí thống trị trong đời sống văn hóa – tinh thần xã hội ta.… Đọc tiếp

Read more

Chống thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên: bài học nào cần kế thừa, tiếp thu

Hơn 86 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn và những bước chuyển của cách mạng, không tránh khỏi có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, Đảng đã bình tĩnh đánh giá đúng thực trạng yếu kém, hạn chế, không giấu giếm khuyết điểm, kịp thời có những chủ tr­ương, biện pháp đấu tranh phù hợp. Nhờ vậy, Đảng ta đã khắc phục đư­ợc những yếu kém, không ngừng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, đ­ưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quá trình đấu tranh, xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong lịch sử đã để lại những kinh nghiệm xương máu, vô cùng quý báu và còn nguyên giá trị hiện nay, khi mà sự thoái hóa, biến chất nghiêm trọng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã trở thành một thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải gắn với chống “tự diễn biến”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm mọi cán bộ, đảng viên vi phạm về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống.

Đảng ta nhiều lần chỉ rõ nguy cơ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.… Đọc tiếp

Read more

Cần chữa trị bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Hiện nay có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã mắc bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau, và ngày càng nghiêm trọng. Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên diễn ra từ chỗ trước đây chỉ có ở không ít hoặc “một bộ phận” thì hiện nay đã và đang diễn ra ở “một bộ phận không nhỏ”, diễn ra ở “những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp”.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Trước đây cũng như hiện nay, Đảng ta luôn cảnh báo những biểu hiện tiêu cực dẫn đến sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Đó là bệnh tự mãn, không chịu học tập, bỏ phí thời gian, không chịu thường xuyên nâng cao trình độ về mọi mặt, cũng là một biểu hiện thoái hóa nghiêm trọng về phẩm chất đảng viên. Chính vì thế, hiện tượng tiêu cực trong xã hội phát triển, công bằng xã hội bị vi phạm, pháp luật, kỷ cương không nghiêm. Những hành vi lộng quyền, tham nhũng của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những hoạt động của bọn làm ăn phi pháp… chưa bị trừng trị nghiêm khắc và kịp thời.

Những yếu kém, tiêu cực trong Đảng có một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động, mất lòng tin, trong đó một số chịu ảnh hưởng của khuynh hướng cơ hội, xét lại, muốn đưa đất nước đi con đường khác; thậm chí đã có người phản bội, đầu hàng.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – trách nhiệm của chúng ta

Tại Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng… Bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng, vẫn còn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “chạy bằng cấp”. Thoái hóa biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi… làm giảm lòng tin của nhân đối với Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Về đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (năm 2016) xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng phải đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Về nội dung đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này, trước tiên, Đảng phải tự đổi mới trên nhiều phương diện.… Đọc tiếp

Read more
1948789total sites visits.