CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” VÀ QUYỀN TỰ DO BÁO CHÍ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Vừa qua, trên Baoquocdan, Quehuong có bài viết: “Việt Nam chính quy hóa lực lượng chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội”. Bài viết quy chụp rằng: Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thành lập lực lượng chính quy hóa chống “Diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội để bảo vệ tư tưởng, danh dự và lợi ích của Đảng, song lại có hại cho dân. Đồng thời, xuyên tạc bản chất “Diễn biến hòa bình” và quyền tự do thông tin của con người ở Việt Nam để đánh lạc hướng dư luận. Như vậy, Quehuong đã cố tình hiểu sai “Diễn biến hòa bình” cũng như không hiểu biết nhiều về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí theo Luật Báo chí của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ nhất, điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí, Luật Báo chí 2016, ghi rõ. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn: Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; Góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; Làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; Đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Đồng thời, để đảm bảo sự bình đẳng, tự do tiếp cận thông tin của mọi công dân nhưng không gây hại đến quyền lợi của công dân khác và đất nước thì một số thông tin nghiêm cấm người dân tiếp cận hoặc tiếp cận có điều kiện. Bao gồm: Thông tin thuộc bí mật nhà nước, gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật; Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; Thông tin thuộc bí mật công tác; Thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; Tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. Mọi cá nhân và tổ chức vi phạm đều xử lý theo pháp luật. Như vậy, hoạt động của các cơ quan báo chí và các lực lượng báo chí là thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chứ không như luận điệu cố tình xuyên tạc của Quehuong.

Thứ hai, “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Đối tượng của chiến lược “diễn biến hòa bình” là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa. Bản chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống phá chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của “diễn biến hòa bình” là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội, v.v… “Diễn biến hòa bình” được tiến hành với nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế – xã hội, tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ. Như vậy, có thể khẳng định rằng “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam là chiến lược tiến công bằng mọi thủ đoạn trên tất các các lĩnh vực của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động vào bên trong Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tạo ra các nhân tố chống phá từ đó làm chuyển hóa, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, mọi cá nhân và tổ chức phải học tập, nghiên cứu để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về “diễn biến hòa bình” và quyền tự do báo chí, đồng thời luôn đề cao cảnh giác để không rơi vào âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.