KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH CÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, trong thời gian gần đây các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định chính trị, cản trở quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

  1. Các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống Đảng và Nhà nước Việt Nam, gây mất ổn định chính trị – xã hội.

Thời gian qua, lợi dụng tính nhạy cảm của vấn đề tôn giáo, một số phần tử cực đoan trong tôn giáo cấu kết với các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Đảng và Nhà nước Việt Nam tổ chức các cuộc “hội thảo”, “họp báo”, soạn thảo và tán phát các tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực dân chủ và nhân quyền. Chúng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc Đảng và Nhà nước Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, Việt Nam “không có tự do tôn giáo”… Họ cho rằng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (trước đây) và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay là sự “đàn áp tôn giáo” bằng pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Chính quyền các cấp không tạo điều kiện cho các tôn giáo được phát triển. Qua đó, kích động, thổi phồng mâu thuẫn giữa các tôn giáo với chính quyền các cấp. Đồng thời, họ tìm mọi cách để móc nối, câu kết với các tổ chức, cá nhân chống đối Đảng, Nhà nước ta ở trong và ngoài nước thành lập hoặc tích cực tham gia các hội, nhóm trái pháp luật, mang danh nghĩa tôn giáo để tập hợp, phát triển lực lượng chống đối.

Một số chức sắc cực đoan lợi dụng các vấn đề chính trị – xã hội phức tạp tiếp tục kích động tín đồ xuống đường biểu tình, gây mất ổn định chính trị – xã hội. Điển hình như các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…, một số vị linh mục đội lốt tôn giáo đã có những việc làm trái pháp luật, đi ngược lại truyền thống “kính Chúa yêu nước” của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam. Họ dùng chiêu trò xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó xúi giục giáo dân đòi đất trái luật, lấn chiếm đất công, tụ tập gây rối, cản trở việc xây dựng các công trình, dự án; vận động phụ huynh, ngăn cản không cho học sinh là con em giáo dân đến trường; kích động chia rẽ giáo dân với chính quyền; chia rẽ đồng bào có đạo với đồng bào không theo đạo…

 Viện cớ lấy lý do “bảo vệ tự do tôn giáo”, một số thế lực thù địch ở nước ngoài đã ban hành báo cáo, phúc trình, thậm chí là đạo luật, nghị quyết “lên án” tình hình bảo đảm quyền con người của Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực tôn giáo. Thông qua đó gây sức ép về ngoại giao, đồng thời gắn các vấn đề dân chủ và nhân quyền trên lĩnh vực tôn giáo với các vấn đề về viện trợ kinh tế, đầu tư phát triển, nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

  1. Kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Để đập tan mọi âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, trước hết cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tôn giáo, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm đối với công tác tôn giáo. Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động tôn giáo và đường lối, chính sách đúng đắn về tôn giáo của Đảng, Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30-12-2017, của Chính phủ, về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”. Qua đó, để mọi người dân, mọi tổ chức và cá nhân theo tôn giáo hiểu, nâng cao nhận thức và chủ động thực hiện đúng theo pháp luật.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại về tôn giáo, chủ động tham gia các diễn đàn tôn giáo quốc tế và khu vực. Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, các cuộc đối thoại song phương và đa phương, các diễn đàn quốc tế, ngoại giao nhân dân để cộng đồng quốc tế hiểu đúng đường lối, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời tranh thủ sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn song phương và đa phương; cung cấp thông tin chính thống phục vụ đấu tranh nhân quyền với các thế lực thù địch vu cáo Việt Nam về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo. Tạo điều kiện và tổ chức tốt việc đón tiếp các cá nhân, tổ chức quốc tế vào tìm hiểu tình hình, chính sách tôn giáo ở Việt  Nam. Thông qua các hoạt động này để thông tin kịp thời về thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Các bộ, ngành tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các chính sách, pháp luật khác có liên quan tương thích với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Bảo đảm bình đẳng về trách nhiệm, quyền lợi giữa các tổ chức tôn giáo, giữa tổ chức tôn giáo và các tổ chức xã hội khác. Hạn chế để các tổ chức, cá nhân tôn giáo hiểu sai các quy định của pháp luật, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới đoàn kết dân tộc và ổn định chính trị.

Các lực lượng chức năng triển khai các phương tiện, biện pháp, nhất là đẩy mạnh công tác vận động tín đồ, tranh thủ chức sắc để kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch. Kịp thời định hướng dư luận trước các vấn đề liên quan đến tôn giáo, thu hút sự quan tâm sâu sắc của chức sắc, tín đồ tôn giáo. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nêu gương điển hình tiên tiến đối với các cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện tốt việc “sống tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương.

Kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để tiến hành các hoạt động chống đối, ly khai, có màu sắc chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo, không để bị động, bất ngờ, bùng phát thành “điểm nóng”. Chủ động trong công tác tuyên truyền đối ngoại về tôn giáo, quan tâm hỗ trợ sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tránh để các thế lực xấu lợi dụng, chia rẽ đồng bào; hướng kiều bào tham gia đóng góp xây dựng phát triển quê hương, đất nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.