Luận điệu phản động của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

Ngày 30 tháng 9 năm 2018, trong buổi “Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Công Lý Và Hòa Bình Cuối Tháng 9”, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã tuyên truyên, xuyên tạc lý tưởng cộng sản với nội dung: “Chủ nghĩa cộng sản – Thiên đường hay địa ngục”. Bằng những giọng điệu hằn học, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã phủ nhận lý tưởng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa; phủ nhận mọi nỗ lực, cố gắng quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam “chỉ hướng tới lợi nhuận của phe, nhóm, đảng phải”. Cuối buổi Thánh Lễ, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong xuyên tạc chính quyền cộng sản ở Việt Nam đối xử không bằng với tín đồ Kitô giáo và kêu gọi: “Mọi tín đồ Kitô giáo phải đoàn kết cùng nhau chống lại lý tưởng cộng sản, chống lại con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã chọn”. Đó là những luận điệu phản động của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, bởi:

Thứ nhất, sự thật lịch sử ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu phản động đó. Với lý tưởng cộng sản, gần 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng, đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lên làm chủ cuộc sống của mình, đem lại nhiều quyền lợi chính đáng cho các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Kitô giáo. Dưới sự soi sáng của lý tưởng cộng sản, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam vào quỹ đạo của cách mạng vô sản thế giới, đảm bảo đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong suốt những năm tháng nhân ta sống trong cảnh bị áp bức, lầm than, thử hỏi đã có tổ chức chính trị nào kiên cường đấu tranh dẫu phải hy sinh những chiến sĩ ưu tú của mình để thực hiện mục tiêu cao cả lý tưởng cộng sản? Lịch sử cho thấy, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không có bất kỳ ai, hoặc tổ chức chính trị nào đưa ra được một sự lựa chọn nào khác để giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm, mở ra con đường phát triển tốt đẹp cho dân tộc.

Thứ hai, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn quan tâm giải quyết vấn đề tôn giáo. Tất cả các Chỉ thị, Nghị quyết, Luật tín ngưỡng, tôn giáo đều thể hiện nhất quán quan điểm: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực hiện nhất quán quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là vận động quần chúng. Bản chất công tác vận động quần chúng là động viên được đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, trong đó, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo là lực lượng nòng cốt. Mọi tín đồ có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật. Với tinh thần đó, trong lịch sử dân tộc, đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Kitô giáo nói riêng luôn sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, “Nước vinh, đạo sáng” và đã chung sức, đồng lòng cùng dân tộc tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Biết rằng, những luận điệu phản động của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, chẳng lừa bịp được ai, nhưng mưa dầm, thấm lâu có thể làm nảy sinh tư tưởng nghi ngờ về lý tưởng cộng sản; về con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã chọn, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ luận điệu xuyên tạc này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Luận điệu phản động của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

 • 15 Tháng Mười, 2018 at 7:28 sáng
  Permalink

  cần tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh với những kẻ lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chống phá nước ta

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 9:25 sáng
  Permalink

  Những luận điệu phản động của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong là hết sức nguy hiểm chúng ta phải cảnh giác đấu tranh, vạch trần và bác bỏ luận điệu xuyên tạc này.

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 10:36 sáng
  Permalink

  Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 3:09 chiều
  Permalink

  Tên phản dân, hại nước khoác tấm áo linh mục. Làm gì có kiểu linh mục mà đi bịa đặt, kích động gây rối vậy? Đúng là tấm áo khoác không làm nên thầy tu.

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2018 at 9:16 chiều
  Permalink

  Lợi dụng việc rao giảng trong nhà thờ, để có những lời lẽ ngông cuồng, bóp méo sự thật, kích động giáo dân chống đối chính quyền là hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị lên án, bị pháp luật xử lý nghiêm minh

  Reply
 • 17 Tháng Mười, 2018 at 8:25 sáng
  Permalink

  Những luận điệu phản động của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chẳng thể lừa bịp được ai. Nhưng những luận điệu phản động đó cần phải kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ.

  Reply
 • 19 Tháng Mười, 2018 at 7:38 sáng
  Permalink

  Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo. Trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật điệu tà đạo của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong là xuyên tạc, bịa đặt, đi ngược lại đức tin và vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Hành vi của Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong cần bị lên án và bác bỏ.

  Reply
 • 21 Tháng Mười, 2018 at 10:06 chiều
  Permalink

  Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam vì Hiến pháp, pháp luật Viêt Nam nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 1:56 chiều
  Permalink

  Việc lợi dụng chức danh linh mục để hoạt động với mục đích chính trị thấp hèn như tên linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong rất nguy hiểm. Do đó chúng ta cần phải đấu tranh, lên án và xử lý tên này bằng pháp luật thật thích đáng

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.