NGUYỄN ANH – KẺ ĐI NGƯỢC QUY LUẬT KHÁCH QUAN

Trên trang mạng Quyenduocbiet, xuất hiện bài viết của Nguyên Anh với tựa đề “Nước cộng hòa chuối Việt Nam”. Trong đó, Nguyên Anh cho rằng: “Chủ nghĩa cộng sản không thể có nền kinh tế thị trường”. Điều này cho thấy, Nguyên Anh không hiểu về nền kinh tế thị trường cả trên góc độ lý luận và thực tiễn, nhận định cảm tính, đi ngược với quy luật khách quan, cố tình xuyên tạc, bóp mép sự thật, hòng hạ uy tín của Đảng ta, kích động và gây chia rẽ giữa Đảng với nhân dân, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chúng ta biết rằng, kinh tế thị trường không phải là sản phẩm thuộc về Chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản không sinh ra kinh tế hàng hóa. Mà kinh tế hàng hóa đã xuất hiện ở giai đoạn đồng tiền còn chưa xuất hiện. Ở giai đoạn sơ khai, do chưa có tiền tệ nên trao đổi hàng hóa mang hình thức trực tiếp, gọi là hàng đổi hàng. Do đó, kinh tế thị trường với tư cách là kinh tế hàng hóa ở trình độ cao không phải là sản phẩm riêng của Chủ nghĩa tư bản mà là thành tựu phát triển chung của nhân loại qua nhiều thời kỳ.

Kinh tế thị trường đã có mầm mống từ trong xã hội chiếm hữu nô lệ, hình thành trong xã hội phong kiến và phát triển cao trong xã hội tư bản. Trước Chủ nghĩa tư bản, kinh tế thị trường còn ở thời kỳ manh nha, trình độ thấp thì trong Chủ nghĩa tư bản nó đạt đến trình độ cao. Điều đó, khiến người ta nhầm tưởng, nghĩ rằng kinh tế thị trường là sản phẩm riêng có của Chủ nghĩa tư bản và cũng là cách thức để các thế lực thù địch tuyên truyền, chống phá tính “định hướng Xã hội chủ nghĩa” trong kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Kinh tế thị trường là thành quả của văn minh nhân loại, được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước”.

Xét cả trên góc độ lý luận và thực tiễn cho thấy, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được biểu hiện rõ nét trên 4 nội dung cốt lõi sau:

Một là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới.

Hai là, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: Sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối.

Bốn là, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ. Vì vậy, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là hoàn toàn mới và là khách quan của sự phát triển.

Từ những vấn đề trên cho thấy, “Chủ nghĩa cộng sản không thể có nền kinh tế thị trường”; “Chủ nghĩa tư bản hoang dã tại Việt Nam” như Nguyên Anh đã rêu rao là hoàn toàn vô căn cứ, trái quy luật khách quan nhằm phủ nhận đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Những luận điểm của Nguyên Anh đưa ra đều đi ngược với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa rằng, Nguyên Anh đã cố tình chống phá cách mạng nước ta. Mọi người hãy nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của Nguyên Anh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.