SỰ ẤU TRĨ CỦA PHẠM TRẦN VỀ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trên Vietbao.com  Phạm Trần có đăng bài “Báo chí làm tay sai thì xã hội suy thoái”. Thực chất y muốn quy chụp báo chí cách mạng Việt Nam là “cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân”!

Phạm Trần đã cố tình xuyên tạc tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam dưới nhãn quan của một kẻ tâm địa đen tối. Y cố ý không hiểu, cố tình quy chụp bằng những lời lẽ ngô nghê thiếu căn cứ, bởi vậy cần nói cho y biết và cũng để mọi người thấy được sự ấu trĩ này qua những phát ngôn của y.

Tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam được tuyên bố rõ ràng rằng: “báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị – xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước hoạt động trong khuôn khổ pháp luật”. Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết, cũng thừa nhận là đúng đắn. Tuy nhiên với nhận thức ấu trĩ, Phạm Trần cho rằng “báo chí phải làm theo lệnh đảng và tuyên truyền chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh là nhiệm vụ bắt buộc”!.

Phạm Trần cần phải hiểu: “lãnh đạo, quản lý” là sự định hướng, chỉ đạo với nội dung, mục tiêu, tư tưởng rõ ràng. Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị – xã hội và là diễn đàn của nhân dân, phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đương nhiên báo chí cách mạng phải phổ biến tuyên truyền đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến toàn dân, để mọi người nhận thức đúng, thực hiện đúng, đồng thời cũng thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Do vậy, Phạm Trần cho rằng báo chí làm theo “lệnh” của Đảng thì đó thực sự là ấu trĩ, bởi báo chí hoạt động có tôn chỉ, mục đích rõ ràng, tuân thủ pháp luật, phục vụ, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, chứ không phục vụ một nhóm lợi ích nào khác, muốn nói thế nào thì nói, xuyên tạc bịa đặt vô căn cứ, vô chính phủ, thì chỉ phù hợp với những trang báo lá cải mà Phạm Trần đang đăng tải mà thôi.

Đảng luôn chấn chỉnh hoạt động của báo chí đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích của mình. Chính Phạm Trần cũng trích dẫn những chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, đó là những nội dung chỉ đạo đúng đắn, kịp thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần được nghiêm túc khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, của đất nước trong tình hình mới. Việc công khai chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, xa rời tôn chỉ, mục đích của một bộ phận phóng viên, cơ quan báo chí là cần thiết nhằm thực hiện đúng sự lãnh đạo của Đảng với báo chí, làm cho báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng vững mạnh, nêu cao bản lĩnh chính trị, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; là những cây bút thép trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ đảng viên và đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch mà Phạm Trần là một trong những số đó.

Những luận điệu xuyên tạc, quy chụp của Phạm Trần đã thể hiện sự “bất an” của Y trước sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với báo chí cách mạng Việt Nam, nhất là trước sự lớn mạnh, vững vàng, kiên định và sự đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta ngày nay. Điều này càng thể hiện rõ sự ấu trĩ cả về nhận thức và hành động của Phạm Trần về báo chí cách mạng Viêt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.