Xã hội dân sự “độc lập” – mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch

Vừa qua, Hương Giang, phần tử thù địch, chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam có bài viết trên “Vietnamthoibao, với tiêu đề Xã hội dân sự cần “độc lập”, và cho rằng, ở Việt Nam, nhà chức trách có tâm lý nếu thúc đẩy xã hội dân sự độc lập, sẽ dẫn tới sự đối lập với chính quyền. Từ đó Hương Giang đưa ra những lời lẽ xảo trá cổ súy cho sự “độc lập” của “xã hội dân sự”… Thực chất đây là thủ đoạn thâm độc, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, chuyển sang con đường đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần vạch trần âm mưu của Hương Giang trong vấn đề này:

1. Pháp luật Việt Nam đã quy định các điều kiện cụ thể để thành lập một tổ chức xã hội dân sự, đó là phải xác định rõ tôn chỉ, mục đích, điều lệ của tổ chức; thành phần ban sáng lập, hội viên, nguồn tài chính để hoạt động và phương thức hoạt động… Hiện nay ở nước ta, bên cạnh các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, nhiều hội, tổ chức phi chính phủ đã và đang được thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân hoạt động công khai hợp pháp. Hiện có khoảng gần 400 hội đang hoạt động trên phạm vi cả nước, trên 600 tổ chức hội, đoàn đang hoạt động trên phạm vi các địa phương; hàng ngàn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó còn có khoảng trên 600 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với Việt Nam, trong đó gần 400 tổ chức có các chương trình, dự án đang triển khai tại nước ta. Về cơ bản, các tổ chức xã hội dân sự đồng thuận với xã hội, đóng vai trò tích cực trong phát triển kinh tế văn hóa – xã hội. Như vậy, những đòi hỏi của Hương Giang là vô lý, áp đặt và vu khống cho Việt Nam về hoạt động của “xã hội dân sự”.

2. Đòi Xã hội dân sự “độc lập” – âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm tạo lập lực lượng đối trọng với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta, phục vụ cho mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Có thể thấy, âm mưu thâm độc này của các thế lực thù địch tập trung vào các hướng sau đây: Thứ nhất, đề cao và nhấn mạnh vai trò “phản biện xã hội” của các tổ chức xã hội dân sự, triệt để khai thác tính đa dạng về thành phần, mục tiêu thành lập, lợi ích của tổ chức và các thành viên, đa nguyên về tư tưởng, chính kiến để hướng lái hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự đã hình thành hoặc chuẩn bị hình thành vào các khuynh hướng tư tưởng chính trị khác nhau, từ đa nguyên về tư tưởng, dẫn tới đa nguyên về chính trị và mục đích cuối cùng là đối lập về tư tưởng chính trị. Thứ hai, thúc đẩy xu hướng thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Một số tổ chức xã hội dân sự luôn tìm cách tách hoạt động của tổ chức khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và các cơ quan chức năng. Tổ chức xã hội dân sự mà họ rêu rao, thực chất đó là những tổ chức mang màu sắc chính trị, ẩn chứa trong mục đích thành lập và hoạt động là động cơ và mục đích chính trị. Thứ ba, lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để hướng lái xã hội dân sự vào các hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích. Một số tổ chức xã hội dân sự có khuynh hướng đi theo mục tiêu chính trị, đề cao các “giá trị” tự do, dân chủ, nhân quyền của chủ nghĩa tư bản. Những người sáng lập tìm cách tuyên truyền, tác động, lôi kéo một số trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, luật sư tham gia, mở rộng phạm vi, không gian hoạt động trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, phụ họa và tiếp tay cho các thế lực bên ngoài chống phá Việt Nam. Thứ tư, các thế lực thù địch bên ngoài gia tăng các hoạt động móc nối, liên kết, hậu thuẫn cho những người “bất đồng chính kiến” trong nước, những người bất mãn trong một bộ phận văn nghệ sĩ, trí thức, luật sư… hoạt động theo khuynh hướng “độc lập”, hình thành xã hội dân sự đối lập. Một số tổ chức thông qua hoạt động nghiên cứu, phản biện, tư vấn để truyền bá quan điểm, tư tưởng sai trái, phê phán đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cổ súy cho phong trào xã hội dân sự “độc lập”… Như vậy, với tư tưởng của cái gọi là Xã hội dân sự “độc lập”, Hương Giang và các thế lực thù địch đã lộ rõ bản chất phản động. Chúng ta cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác tư tưởng sai trái và phản động này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.