Cách mạng Tháng Tám 1945 – Cuộc cách mạng vô sản kiểu mẫu, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam

(Thanh Khoa) Lẽ ra tôi không viết bài với tựa đề này, vì ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại

Read more

Phải chăng lập đảng là cái cớ để lừa đảo, ăn chặn?

(Mạnh Hiếu) Thời gian gần đây, các hội, nhóm người Việt sống lưu vong ở nước ngoài tự dấy lên

Read more

Một sự võ đoán thiển cận!

(Văn Kiệt) Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là khi Tổng Bí

Read more

Lại một điệp khúc sai trái về vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước

(Đức Trung) Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn đổi mới đất nước, Đại hội đại biểu

Read more

Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề

Read more

Nắm vững và thực hiện có hiệu quả mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Văn kiện Đại hội XI của Đảng yêu cầu phải “kiên định mục tiêu là độc lập dân tộc và

Read more

Vạch trần những quan điểm sai trái phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Gần 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên

Read more

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan của Cách mạng Việt Nam

Phải khẳng định ngay rằng, việc lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

Read more

Sự lố bịch của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong suốt 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 – 1975), dân tộc ta đã đổ bao mồ hôi, xương

Read more

Mưu đồ của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày

Read more
1684837total sites visits.