Sự hằn học của những kẻ lực bất tòng tâm

Thanh Nhàn Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 85 năm qua luôn là một Đảng phất cao cương lĩnh chính trị vì nước vì dân. Đó là điều mà trong mọi thời kỳ của cách mạng Việt Nam Đảng luôn nhất quán thực thi. Những luận điệu vu vơ, xằng bậy của một số kẻ nào đó dù có điên cuồng, chứa đầy tính hằn học, tức tối đến mấy nhưng lướt qua đã biết “lực bất tòng tâm” nên chỉ là sự tốn công, vô ích, không thể làm nên trò trống gì đâu. Read more

Ai xuyên tạc sự thật chứng tỏ có mắt như mù

Tâm Quang Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 70 năm qua, Nhà nước ta đã từng bước được xây dựng, phát triển, củng cố và hoàn thiện về các mặt: lập pháp, hành pháp và tư pháp; thật sự là công cụ quyền lực của nhân dân, đại diện cho ý chí, lợi ích và nguyện vọng của toàn dân tộc. Nhà nước ta đã thực hiện tốt chức năng quản lý xã hội theo pháp luật và tổ chức nhân dân đấu tranh giành thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành đổi mới, đạt được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay Read more