Tinh thần mới, vũ khí mới để chống lại “Diễn biến hòa bình”

Phương Duy

(http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng, cần tập trung thực hiện thật tốt một số giải pháp chính sau:

Một là, cần triển khai kịp thời việc tổng kết, rút kinh nghiệm về việc triển khai cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận, chỉ ra những việc cần làm ngay và những công việc mang tính cơ bản, căn cốt nhất để ngăn chặn, đẩy lùi mọi hành vi, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lý luận.… Đọc tiếp

Read more

Đánh chết cái nết không chừa

Phương Duy

(http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng. Chúng cho rằng, xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hệ quả tất yếu của nó là xóa bỏ được chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cụ bạo lực của Nhà nước ta là quân đội nhân dân và công an nhân dân. Vì vậy, bản chất, âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, độc ác của chúng là tập chung chống phá Đảng với hy vọng diệt trừ tận gốc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu của mình qua hơn 100 năm kiên trì đấu tranh mới giành lại được.… Đọc tiếp

Read more
1933354total sites visits.